Súhlas so spracovaním osobných údajov

1/ Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Estheticon, s.r.o., IČ: 25044567, so sídlom na adrese: Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • E-mail
 • IP adresu
 • ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte Vašej skúsenosti vrátane priložených fotografií

2/ Súhlas musí byť daný jasným kladným aktom, ktorý odráža konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav slobodnej vôle zúčastnenej strany prijať spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, napríklad písomné prehlásenie, vrátane elektronických prostriedkov, alebo ústneho prehlásenia. To by mohlo zahrnovať označenie kolonky na internetových stránkach, výber technických parametrov pre využívanie služieb informačnej spoločnosti, alebo akékoľvek iné prehlásenie, alebo jednanie, ktoré v tejto súvislosti jasne ukazuje, že zúčastnená strana súhlasí s návrhom na zachádzanie s jej osobnými údajmi. Preto by mlčanie, už označené boxy, alebo nečinnosť nemali predstavovať súhlas. Súhlas musí byť udelený pre všetky spracované činnosti vykonávané s rovnakým, alebo rovnakými účelmi. Pokiaľ má spracovanie niekoľko účelov, musí byť na všetky poskytnutý súhlas. Pokiaľ má byť súhlas zúčastnenej strany vydaný v dôsledku žiadosti elektronickou cestou, musí byť žiadosť jasná, stručná a nesmie zbytočně narušovať využívanie služby, pre ktorú bola poskytnutá.

3/ Publikovanie skúsenosti vyžaduje registráciu užívateľa. Pred publikovaním skúsenosti je potrebné potvrdiť Vašu emailovú adresu (double opt-in) preklikom na odkaz v emaile, ktorý Vám pošleme pri odoslaní formulára. Po úspešnom potvrdení emailu máte v rámci užívateľského profilu nad rámec v bode 1 uvedených osobných údajov možnosť pridať ďalšie osobné údaje, s ich spracovaním daváte v zmysle Nariadenia Správcovi súhlas:

 • Profilový obrázok (avatar)
 • Prezývka
 • Celé meno
 • Telefón
 • Krajina
 • Región

4/ Tieto osobné údaje spracováva Správca následujúcim spôsobom:

 • Prezývka, obsah skúsenosti vrátane fotografií a profilový obrázok budú po schválení moderátorom publikované na stránkach www.estheticon.sk v sekcii pacientských skúseností a na profile lekára, kliniky a dodávateľov, s ktorým je Vaša skúsenosť spojená, prípadne použité pre retargetingové oslovenie návštěvníkov stránok www.estheticon.sk. Tieto údaje môžu byť zobrazené i prostredníctvom widgetu “hodnotenie pacientov” na stránkach tohto lekára, pokiaľ tento widget využíva. Obsah skúseností vrátane priložených fotografií a profilový obrázok môže byť publikovaný i na Facebookovom, Instagramovom, alebo Twitterovom profile tohto lekára, pokiaľ lekár používa službu zdieľanie na sociálnych sieťach. Ďalej môžu byť skúsenosti vrátane priložených fotografií a profilového obrázku zdieľané na Facebookovom, Instagramovom a Twitterovom účte estheticonu. V týchto prípadoch je správcom vyššie uvedených osobných údajov taktiež daný lekár, prípadne portál estheticon, a to taktiež na základe vášho súhlasu. V prípade zdieľaní na sociálnych sieťach sa za správcu vaších dát môže považovať rovnako prevádzkovateľ danej sociálnej siete, a to s ohľadom na jeho zmluvné podmienky. Ďalej môžu byť vaše skúsenosti a fotky k nim priložené použité ako ilustratívne obrázky v odborných článkoch na portále estheticon.sk.
 • IP adresu ukladáme pre prípadné rozoznanie spamujúcich aktivít a možnosť sa týmto aktivitám brániť blokáciou prístupu pre tieto IP adresy. Podľa IP adresy predvyplňujeme krajinu a región registrovaného užívateľa. IP adresa nie je nikde zverejnená.
 • Nepovinné údaje celé meno a telefón sú použité iba v prípade dopytu na lekára / kliniky formou predvyplnením dopytového formulára.
 • Krajinu a región používame pre relevantnejšie zacielenie obsahu užívateľovi.

5/ Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov od ich uverejnenia, pokaiľ túto dobu nepredlžíte. V prípade zmazania Vášho publikovaného príspevku/hodnotenia budú všetky Vaše ostatné osobné údaje spracovávané po dobu 1 roku od posledného prihlásenia a následne vymazané.

6/ Okrem vyššie uvedených osobných údajov spojených s registráciou užívateľa za účelom publikovania diskuzného príspevku spracováva Správca na svojich webových stránkach súbory cookies. Správa súhlasu so spracovaním cookies sa nachádza tu.

7/ S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

8/ V prípade spracovania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu sa jedná o spracovanie tzv. zvláštnej kategórie osobných údajov. Toto spracovanie je dobrovoľné a umožňujete ho Správcovi tak, že nahrajete informácie a podklady vzťahujúce sa k vášmu zdravotnému stavu na vyššie uvedené webové stránky. Pre takéto spracovanie je však potrebný váš výslovný SÚHLAS, ktorý nám týmto a zároveň nahraním takýchto podkladov udeľujete. Takéto spracovanie potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenie.

9/ Súhlas je možné vziať kedyľvek späť:

 • Jednotlivé publikované príspevky je možné zmazať priamo z ich zoznamu na Vašom užívateľskom profile.
 • Celý Váš profil vrátane všetkých publikovaných i nepublikovaných osobných údajov je možné zmazať vo Vašom užívateľskom profile.
 • Súhlas je možné odvolať aj poslaním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zmazanie vášho užívateľského rozhrania a zmazanie komunikácie, ďalej zmazanie vašich príspevkov. To však za predpokladu, že záujmy Správcu na zachovanie kópie tejto konverzácie neprevažujú nad vašimi právami na ochranu osobných údajov.

10/ Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Správcom, avšak osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovatelia softwaru/IT

- Amazon Web Services (webhosting)

 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

11/ Správca má menovanú osobu povereníka. Jeho kontaktné údaje sú:

Jan Faltýsek
Vlašimská 4
101 00 Praha
dpo@estheticon.com

12/ Ochrana osobných údajov - všetky osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v databázi, ktorá splňuje technickú ochranu dat podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov. Za účelom ochrany práv jednotlivcov môže poskytovateľ služieb sprístupniť neverejné osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi štátnym orgánom. V prípade súdneho sporu či iného konania pred orgánmi štátnej správy je poskytovateľ služieb oprávnený sprístupniť všetky nimi poskytnuté informácie vrátane osobných údajov.

13/ Osobné údaje nebudú predávané do štátov mimo územie EU, s výnimkou užitia funkcie zdieľania na sociálnych sieťach Twitter a Facebook. V takom prípade môžu byť dáta predané na území USA. Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí sú aktívnymi členmi programu Privacy Shield a predanie osobných údajov je tak v súlade s Nariadením a rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 12.júla 2016.

 • Viac o spracovaní osobných údajov na sieti Twitter tu
 • Viac o spracovaní osobných údajov na sieti Facebook tu

14/ Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Aktualizované: 23.07.2019