Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov

Autor:

Vrodené vývojové chyby prsníkov (VVCHP) sú veľmi širokou skupinou abnormalít, od minimálnych deformít či asymetrií, až po najťažšie formy ako úplné nevyvinutie prsníka, čiže agenéza. Deformita sa tiež môže týkať len časti prsníka, napríklad bradavky alebo prsníka ako celku. Pre stručnosť článku a ľahšiu prehľadnosť sa budem zaoberať len najčastejšími VVCHP, s ktorými sa plastický chirurg v praxi stretáva.

Z hľadiska klinického riešenia by som preto prvotne rozdelil túto skupinu na symetrické a asymetrické VVCHP. Zo symetrických vád sa najčastejšie stretávame s apláziou (chýbanie), resp. hypopláziou (zmenšenina) prsnej žľazy, teda objemovým deficitom prsníka. Riešením býva spravidla jednoduchá augmentácia prsnými implantátmi. Podstatne zložitejšie sú už odchýlky tvaru prsníkov, kedy je nutná súčasná korekcia - modelácia. K najkomplikovanejším prípadom patria riešenia objemových aj tvarových asymetrií súčasne, kedy je nutné každý prsník riešiť inou operačnou technikou.

prsaruce1

Vhodná indikácia

Ak je VVCHP príčinou psychických ťažkostí ženy v takom rozsahu, že jej bráni v plnohodnotnom živote, či už v spoločenskom či intímnom, je indikovaný estetický chirurgický zákrok. Samozrejmým predpokladom je dobrý zdravotný stav pacientky a ukončený vývoj organizmu.

Kontraindikácie

Patrí sem hlavne neukončený telesný rast a vývoj pacientky, počas ktorého dochádza k sústavným zmenám ako tvaru tak i objemu prsníkov. Za ukončený sa môže všeobecne považovať vývoj okolo 17-18 roku jedinca. K ďalším kontraindikáciám patria okrem nevyhovujúceho zdravotného stavu aj nereálne očakávania pacientky.

Riziká a komplikácie

Pri VVCHP prsníkov platí pravidlo, že čím je väčšia deformita alebo asymetria prsníkov, tým radikálnejší chirurgický zákrok je potrebný na jej odstránenie a tým väčšie a častejšie sú možné riziká a komplikácie. Nezanedbateľným faktorom je aj osobitná schopnosť hojenia každého organizmu a rýchlosť regenerácie. Bežné komplikácie môžu súvisieť so zhoršeným hojením rán, infekciou, zakrvácaním do prsníka, alebo odumretím časti kožného krytu. V neskoršom pooperačnom období sa môže vyskytnúť asymetria prsníkov, necitlivosť bradaviek alebo problémy s dojčením. Preto je potrebné každú pacientku individuálne poučiť o týchto rizikách.

Priebeh operácie

Tu by som v skratke popísal typický prípad VVCHP, a to značnú asymetriu prsníkov spôsobenú tvarovou aj objemovou nerovnosťou. Jeden prsník je rudimentárny - zakrpatený s prípadne pupencovitým tvarom prsného dvorca, druhý je značne hypertrofický - zväčšený s prítomným poklesom žľazy. V takomto prípade sa kombinujú rôzne augmentačné techniky s rozdielnymi implantátmi s modeláciou pri menšom prsníku ako aj redukciou pri väčšom prsníku. Od závažnosti deformity sa preto odvíja aj operačný čas zákroku, od cca 2 hodín až po 4 hodiny pri celkovej narkóze. Tieto operačné techniky patria k najzložitejším, kedy je obzvlášť potrebné nielen exaktné plánovanie a meranie, ale samozrejme aj bezchybné prevedenie samotnej operácie.

Bezprostredne po zákroku

Keďže pri ťažších asymetriách býva každý prsník operovaný iným spôsobom, aj spôsob hojenia je odlišný na každom prsníku. Radikálnejšie zákroky sú sprevádzané väčším opuchom a preto hojenie býva dlhšie. Pacientka hneď po operácii dostáva analgetickú liečbu, zväčša aj antibiotickú profylaxiu a na druhý respektíve tretí deň je prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Odporúčaný pooperačný režim

Pooperačný režim býva spravidla rovnaký ako pri väčšine operácií na prsníkoch, t.j. kľudový režim hlavne na horné končatiny, nosenie kompresívnej podprsenky cca 5 týždňov, spánok na chrbte... Starostlivosť o rany a neskôr o jazvy je podľa odporúčania vášho chirurga.

Výsledný efekt

Celkovo sa proces hojenia považuje za konečný až po roku od operácie. Počas tejto doby dochádza k tvarovaniu, usádzaniu prsníkov a tiež vyzrievaniu jaziev. Nie je však výnimočné, že pri ťažších asymetriách je po určitom čase vhodné pristúpiť opäť k chirurgickej korekcii a zlepšeniu symetrie či tvaru operovaných prsníkov. O tomto fakte by mala byť pacientka informovaná už pri prvotnej konzultácii, aby prípadnú ďalšiu operáciu chápala ako súčasť primárneho liečebného procesu a nie ako neúspech prvej operácie.

Publikované: 21.08.2017

Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) - Novinky

Súvisiace skúsenosti

Odborníci vo vašom okolí   
Fotografie pacientov
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.