Overil/a:
Navštívil viacero uznávaných zahraničných kliník, kde naberal svoje bohaté skúsenosti v oblasti plastickej chirurgie. Absolvoval mnoho odborných školení a kurzov a je držiteľom mnohých certifikátov.
Vytvorené: 31. 8. 2021 · Aktualizácia: 17. 12. 2021

Navigácia

 • Úvod
 • Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov
 • Vhodná indikácia korekcie vývojových vad prsníkov
 • Tubulárny tvar prsníka
 • Úprava vzhľadu a veľkosti prsných dvorcov a bradaviek
 • Korekcie vývojových vad prsníkov v prípade tehotenstva a počas dojčenia
 • Kontraindikácie korekcie vývojových vad prsníkov
 • Riziká a komplikácie korekcie vývojových vad prsníkov
 • Bežné komplikácie môžu súvisieť:
 • Priebeh operácie korekcie vývojových vad prsníkov
 • Bezprostredne po korekcii vývojových vad prsníkov
 • Odporúčaný pooperačný režim po korekcii vývojových vad prsníkov
 • Výsledný efekt po korekcii vývojových vad prsníkov
 • Financovanie operácie

Úvod

Vrodené vývojové chyby prsníkov (VVCHP) sú veľmi širokou skupinou abnormalít. Od minimálnych deformít či asymetrií, až po najťažšie formy ako úplné nevyvinutie prsníka, čiže agenéza. Deformita sa tiež môže týkať len časti prsníka, napríklad bradavky alebo prsníka ako celku. Pre stručnosť článku a ľahšiu prehľadnosť sa budem zaoberať len najčastejšími VVCHP, s ktorými sa plastický chirurg v praxi stretáva.

Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov

Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov

Z hľadiska klinického riešenia by som preto prvotne rozdelil túto skupinu na symetrické a asymetrické vrodené vývojové chyby prsníkov.

Symetrické vrodené vývojové chyby prsníkov:

 • apláziou (chýbanie)
 • resp. hypopláziou (zmenšenina) prsnej žľazy, teda objemovým deficitom prsníka

Riešením býva spravidla jednoduchá augmentácia prsnými implantátmi.

Asymetrické vrodené vývojové chyby prsníkov:

Podstatne zložitejšie sú už odchýlky tvaru prsníkov, kedy je nutná súčasná korekcia - modelácia. K najkomplikovanejším prípadom patria riešenia objemových aj tvarových asymetrií súčasne, kedy je nutné každý prsník riešiť inou operačnou technikou.

Vhodná indikácia korekcie vývojových vad prsníkov

Ak je VVCHP príčinou psychických ťažkostí ženy v takom rozsahu, že jej bráni v plnohodnotnom živote, či už v spoločenskom či intímnom, je indikovaný estetický chirurgický zákrok.

Samozrejmým predpokladom je dobrý zdravotný stav pacientky a ukončený vývoj organizmu.

Tubulárny tvar prsníka

Tubulárny tvar prsníka

Tubulárne prsníky nie sú zapríčinené chorobou ani iným patologickým stavom. Veľmi dlho sa skúmali dôvody tejto estetickej vady a zistilo sa, že ide o geneticky podmienenú vývojovú poruchu, ktorá býva zvyčajne dedičná. Neexistujú žiadne štatistické štúdie o frekvencii výskytu, ale plastickí chirurgovia v priemere odhadujú výskyt jedného prípadu tubulárnej prsnej žľazy na 40 až 50 pacientok, ktoré navštívia plastického chirurga.

Jediným z efektívnych spôsobov, ako korigovať tento estetický problém je plastická operácia spojená s augmentáciou. Ide o operáciu v celkovej anestézii.

Úprava vzhľadu a veľkosti prsných dvorcov a bradaviek

Aj v prípade úpravy vzhľadu a veľkosti prsných dvorcov a bradaviek môže ísť o vývojovú vadu a deformita sa môže týkať len časti prsníka, napríklad bradavky, alebo prsných dvorcov.

Korekcie vývojových vad prsníkov v prípade tehotenstva a počas dojčenia

Korekcie vývojových vad prsníkov v prípade tehotenstva a počas dojčenia

Veľa žien absolvuje augmentáciu prsníkov ešte pred tehotenstvom a plastická operácia prsníkov nemá väčšinou vplyv na schopnosť ženy dojčiť. Dôležité je správne načasovanie tehotenstva, aby sa tak nestalo krátko po operačnom výkone. Nič závažné sa ale nestane, ak aj žena neplánovane otehotnie. Plastický chirurg ale v tom prípade nemôže zaručiť adekvátny estetický výsledok, keďže počas tehotenstva a dojčenia sa mení tvar aj veľkosť prsníkov.

Dôležité je rozhodnúť sa pre kvalitné implantáty a skúseného operatéra. Nikto vám však nezaručí a nepovie ako sa zachovajú prsníky po gravidite, alebo tiež po väčšej zmene hmotnosti. Nezáleží ani, či sú s implantátmi alebo bez nich. Niektorým ženám sa prsníky vrátia do takmer pôvodného stavu, iným sa zase tvar aj veľkosť, viac alebo menej, zmenia. Závisí to aj od elasticity pokožky, dĺžky dojčenia, životného štýlu a veľa ďalších faktorov.

Kontraindikácie korekcie vývojových vad prsníkov

Spadá sem hlavne neukončený telesný vývoj a rast pacientky. Počas neho dochádza k ustavičným zmenám tvaru aj objemu prsníkov. Za ukončený sa môže všeobecne považovať vývoj okolo 17-18 roku ženy.

K ďalším kontraindikáciám patria okrem nevyhovujúceho zdravotného stavu aj nereálne očakávania pacientky. Kontraindikáciou je samozrejme tehotenstvo a dojčenie.

Riziká a komplikácie korekcie vývojových vad prsníkov

Pri vývojových vadách prsníkov platí pravidlo, že čím je väčšia deformita a asymetria prsníkov, tým vážnejší chirurgický zákrok je potrebný na jej odstránenie a tým väčšie a častejšie sú možné riziká a komplikácie. Dôležitým faktorom je aj schopnosť hojenia každého organizmu osobitne a tempo regenerácie.

Bežné komplikácie môžu súvisieť:

 • so zhoršeným hojením rán
 • infekciou
 • zakrvácaním do prsníka
 • alebo odumretím časti kožného krytu

V neskoršom pooperačnom období sa môže vyskytnúť:

 • asymetria prsníkov
 • necitlivosť bradaviek
 • problémy s dojčením

Preto je potrebné každú pacientku individuálne poučiť o týchto rizikách a zvoliť najvhodnejšie možné riešenie pre vyriešenie problému.

Priebeh operácie korekcie vývojových vad prsníkov

Priebeh operácie korekcie vývojových vad prsníkov

Typický prípad VVCHP je značná asymetria prsníkov spôsobená tvarovou aj objemovou nerovnosťou. Jeden prsník je zakrpatený s prípadne pupencovitým tvarom prsného dvorca, druhý je značne zväčšený s prítomným poklesom žľazy. V tomto prípade sa kombinujú rôzne augmentačné techniky s rozdielnymi implantátmi s modeláciou pri menšom prsníku ako aj redukciou pri väčšom prsníku.

Od významu vady sa preto odvíja aj operačný čas zákroku, od cca 2 hodín až po 4 hodiny pri celkovej narkóze.

Bezprostredne po korekcii vývojových vad prsníkov

Bezprostredne po korekcii vývojových vad prsníkov

Keďže pri zložitejších deformitách je každý prsník operovaný iným spôsobom, aj spôsob ich hojenia je odlišný. Radikálnejšie zákroky sú sprevádzané väčším opuchom a preto hojenie býva dlhšie.

Pacientka hneď po operácii dostáva analgetickú liečbu, zväčša aj antibiotickú a po 24 až 48 hodinách je prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Odporúčaný pooperačný režim po korekcii vývojových vad prsníkov

Pooperačný režim by mal byť hlavne kľudový, sústredený na horné končatiny, odporúčame nosenie kompresívnej podprsenky cca 5-6 týždňov a spánok na chrbte.

Starostlivosť o rany a neskôr aj o jazvy vždy odporúča chirurg individuálne. Vo všeobecnosti platí, že čerstvé jazvy by sa nemali vystavovať slnku.

Výsledný efekt po korekcii vývojových vad prsníkov

Výsledný efekt po korekcii vývojových vad prsníkov

Celkovo sa proces hojenia považuje za konečný až po roku od operácie. Počas tejto doby dochádza k tvarovaniu, usádzaniu prsníkov a tiež vyzrievaniu jaziev. Nie je však výnimočné, že pri ťažších asymetriách je po určitom čase vhodné pristúpiť opäť k chirurgickej korekcii a zlepšeniu symetrie či tvaru operovaných prsníkov.

O tomto fakte by mala byť pacientka informovaná už pri prvotnej konzultácii, aby prípadnú ďalšiu operáciu chápala ako súčasť primárneho liečebného procesu a nie ako neúspech prvej operácie.

Financovanie operácie

Je potrebné vedieť, že zo zdravotného poistenia uhrádzajú poisťovne aj zdravotné výkony plastickej chirurgie v prípade, ak sú indikované zo zdravotných dôvodov.

Musí to byť ale písomne schválené revíznym lekárom danej poisťovne. Ide najmä o prípady ako sú napríklad plastické operácie prsníkov po onkologickom ochorení, zmenšenie prsníkov na odporúčanie ortopéda alebo neurológa. Záleží od konkrétnej poisťovne, ale aj od toho, či má klinika plastickej chirurgie zmluvu so zdravotnou poisťovňou.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."