Zásady ochrany osobných údajov

Tieto ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť ESTHETICON spracováva prostredníctvom týchto webových stránok alebo iných médií, profilov a/alebo pripojených zariadení.

Tieto ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV môžu podliehať zmenám, preto odporúčame, aby ste si ich pravidelne sledovali.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov

Za spracovanie osobných údajov zodpovedá:

ESTHETICON S.R.O. IČO: 25044567, DIČ: CZ25044567, so sídlom na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem v oddiele C, vložka 269, číslo 14604, e-mailová adresa info@estheticon.cz.

Estheticon je súčasťou skupiny spoločností tvorených nasledujúcimi spoločnosťami:

Všetky vyššie uvedené spoločnosti vykonávajú rovnakú činnosť a poskytujú rovnaké služby v oblasti estetickej medicíny a plastickej chirurgie používateľom a odborníkom v rôznych krajinách.

Požívatelia a odborníci v každej krajine uzavrú zmluvu s tou spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za danú konkrétnu krajinu; za účelom lepšieho riadenia a zdokonaľovania činnosti spoločností skupiny však zdieľajú zdroje, informácie a poskytujú si navzájom služby (ďalej súhrnne len ESTHETICON).

K tejto platforme môžete pristupovať prostredníctvom internetových domén, aplikácií alebo profilov ESTHETICON na sociálnych médiách (ďalej súhrnne len ESTHETICON).

2. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú fyzickú osobu alebo umožňujú jej identifikáciu, ako je meno, priezvisko, podoba, hlas, poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, doklady totožnosti (občiansky preukaz, pas), atď. a/alebo údaje, ktoré sa vzťahujú k fyzickej osobe, ako je číslo bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty, adresa IP, preferencie, zvyky, správanie a/alebo produkty či služby, ktoré si prenajíma a/alebo informácie o prehliadaní webových stránok získané prostredníctvom súborov cookies.

3. Typy POUŽÍVATEĽOV

Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste POUŽÍVATEĽOM PLATFORMY, osobné údaje sa vo všeobecnosti spracúvajú v súlade so ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo ZÁSADAMI COOKIES spoločnosti.

 1. Návštevníci PLATFORMY, ktorých osobné údaje sú získavané prostredníctvom systému súboru cookies Google Analytics
 2. POUŽÍVATELIA žiadajúci o informácie a/alebo konzultáciu prostredníctvom formulára dostupného na PLATFORME.
 3. PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA alebo SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA, ktorí sa zaregistrujú a/alebo uzatvárajú zmluvy o poskytovaní SLUŽIEB.
 4. PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA, ktorí reagujú na otázky vznesené SÚKROMNÝM POUŽÍVATEĽOM.
 5. SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA, ktorí sa zapájajú do diskusného fóra, a to buď zdieľaním svojich skúseností, informácií, obsahu a obrázkov; alebo účasťou v diskusiách.

4. Správa údajov, účely a právny základ

Spoločnosť ESTHETICON spracováva nasledujúce údaje:

 1. Údaje, ktoré zdieľajú SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA:
  SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ, ktorý si praje využívať služby ponúkané spoločnosťou ESTHETICON, sa musí najskôr zaregistrovať na platforme a poskytnúť údaje, ktoré umožnia spoločnosti ESTHETICON identifikovať ho (používateľské meno, miesto a pohlavie) a kontaktovať ho buď e-mailom a/alebo prostredníctvom telefónneho čísla, podľa uváženia spoločnosti ESTHETICON tak, ako je to vhodnejšie na zabezpečenie riadneho poskytnutia služby.

  Spolu s registračnými údajmi môže SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ zdieľať svoj vlastný príbeh, otázky, recenzie, prikladať fotografie alebo publikovať v diskusných fórach. Tieto informácie budú prepojené s profilom každého SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA.

  Portál ESTHETICON môže kontrolovať informácie zdieľané SÚKROMNÝM POUŽÍVATEĽOM a môže ho kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla za účelom doplnenia, objasnenia alebo overenia informácií zdieľaných SÚKROMNÝM POUŽÍVATEĽOM. Napríklad, aby sa overila pravdivosť príbehu, bude SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ požiadaný o predloženie dôkazu, že zákrok bol vykonaný; SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ môže byť tiež požiadaný, aby doplnil alebo objasnil určité body príbehu, aby to bolo užitočnejšie pre zvyšok Komunity.

  Účelom tohto spracovania údajov je zabezpečiť, aby informácie zverejňované na PLATFORME SÚKROMNÝMI POUŽÍVATEĽMI boli úplné, jasné a užitočné pre Komunitu a zároveň boli pravdivé a rešpektovali práva osôb, ktorých sa uvedené informácie týkajú a boli v súlade s PRÍRUČKOU SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA KOMUNITY.

  Všetky spracovania údajov sa vykonávajú na základe informovaného, výslovného, predchádzajúceho a písomného SÚHLASU každého SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA, a to v čase registrácie na platforme, zaslania dopytu a/alebo v čase zdieľania svojej vlastnej skúsenosti a/alebo fotografií.

  Tento súhlas bude platiť aj v prípade verejného šírenia týchto údajov na PLATFORME a na sociálnych médiách ESTHETICON. POUŽÍVATEĽ, ktorý poskytuje tieto informácie, sa zaväzuje získať takýto súhlas a zodpovedá spoločnosti ESTHETICON a tretím stranám za akékoľvek incidenty alebo porušenie tohto súhlasu.

  Uvedený SÚHLAS môžete kedykoľvek odvolať pomocou rôznych dostupných nástrojov v závislosti od situácie alebo môžete vždy poslať žiadosť o odvolanie zaslaním správy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú na PLATFORME uchovávané po neobmedzený čas, ak si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ praje zdieľať.

 2. Údaje SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV diskusných fór:
  SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ, ktorý si praje zdieľať svoj príbeh v diskusnom fóre a/alebo prispieť do existujúceho fóra, musí byť vopred zaregistrovaný a poskytnúť údaje, ktoré umožnia spoločnosti ESTHETICON identifikovať a kontaktovať tohto SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA, a to buď prostredníctvom e-mailu, alebo telefónneho čísla, podľa uváženia spoločnosti ESTHETICON tak, ako je to vhodnejšie na zabezpečenie riadneho poskytnutia služby.

  V diskusnom fóre môže SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ zdieľať svoje vlastné skúsenosti a fotografie a/alebo sa slobodne vyjadrovať. Informácie, fotografie a vyhlásenia musia byť pravdivé a vždy musia rešpektovať práva všetkých zúčastnených osôb a musia byť v súlade s PRÍRUČKOU SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA KOMUNITY.

  Za účelom správneho dodržiavania a fungovania diskusných fór bude ESTHETICON sledovať ich obsah a v prípade zistenia akýchkoľvek incidentov bude okamžite konať.

  Účelom vyššie uvedeného spracovania údajov je zabezpečiť, aby informácie uvedené v diskusných fórach SÚKROMNÝMI POUŽÍVATEĽMI boli úplné, zrozumiteľné a užitočné pre zbytok Komunity a zároveň boli pravdivé a rešpektovali práva uvedených osôb, ako aj, aby boli v súlade s PRÍRUČKOU SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA KOMUNITY.

  Všetky spracovania údajov sa vykonávajú na základe informovaného, výslovného, predchádzajúceho a písomného SÚHLASU každého SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA, a to v čase registrácie na platforme, zaslania dopytu a/alebo v čase zdieľania svojej vlastnej skúsenosti a/alebo fotografií.

  Tento súhlas bude platiť aj v prípade verejného šírenia týchto údajov na PLATFORME a na sociálnych médiách ESTHETICON. POUŽÍVATEĽ, ktorý poskytuje tieto informácie, sa zaväzuje získať takýto súhlas a zodpovedá spoločnosti ESTHETICON a tretím stranám za akékoľvek incidenty alebo porušenie tohto súhlasu.

  Uvedený SÚHLAS môžete kedykoľvek odvolať pomocou rôznych dostupných nástrojov v závislosti od situácie alebo môžete vždy poslať žiadosť o odvolanie zaslaním správy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Podobne ESTHETICON spracováva osobné údaje tých SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí sa zúčastnili na diskusných fórach, a osôb, ktorých sa tieto diskusné fóra môžu akýmkoľvek spôsobom dotýkať (napr. citácie). Účelom tohto spracovania je riadne fungovanie diskusného fóra a riešenie incidentov, ktoré sa v ňom môžu vyskytnúť. Toto spracovanie sa vykonáva na základe ZÁKONNÉHO ZÁUJMU spoločnosti ESTHETICON s cieľom zabezpečiť správne fungovanie, transparentnosť, vyššiu kvalitu, pravdivosť a zrozumiteľnosť zverejnených informácií a vyvážiť práva a záujmy všetkých POUŽÍVATEĽOV zapojených do Komunity. Vyššie uvedený oprávnený záujem bol definovaný tak, aby boli rešpektované práva SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, aby bolo zabezpečené, že informácie a vyhlásenia na diskusnom fóre neporušujú súkromie, imidž a dôstojnosť všetkých POUŽÍVATEĽOV Komunity a aby poskytnuté informácie boli pravdivé, ale nie hanlivé.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú v diskusnom fóre uchovávané dovtedy, kým si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ nebude želať vymazať a/alebo v prípade mimoriadnych udalostí, pokiaľ nebudú úplne vyriešené a/alebo pokiaľ nebudú splnené príkazy príslušných orgánov v konkrétnych prípadoch.

 3. Údaje SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí zasielajú dopyty:
  SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ, ktorý si praje položiť otázku na PLATFORME, musí byť vopred zaregistrovaný a musí poskytnúť údaje, ktoré spoločnosti ESTHETICON umožňujú identifikovať a kontaktovať SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla, podľa uváženia spoločnosti ESTHETICON tak, ako je to najvhodnejšie na zabezpečenie riadneho poskytovania služby.

  Portál ESTHETICON zašle vyššie uvedené informácie najvhodnejším PROFESIONÁLNYM POUŽÍVATEĽOM, ktorí predtým prejavili ochotu uskutočniť takéto konzultácie. A títo PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA zašlú odpoveď na otázky a/alebo sa skontaktujú prostredníctvom svojho e-mailu a/alebo mobilného telefónu, podľa toho, čo je vhodnejšie na vyriešenie otázky so SÚKROMNÝMI POUŽÍVATELIAMI, za účelom úplného vyriešenia otázky, doplnenia otázky a ponúknutia svojich služieb.

  PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA, ktorí odpovedajú na otázky, môžu byť zaregistrovaní na ktorejkoľvek platforme patriacej do skupiny ESTHETICON.

  Podobne bude spoločnosť ESTHETICON kontaktovať SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV prostredníctvom e-mailu a/alebo mobilného telefónu, podľa toho, čo je pre riešenie otázky vhodnejšie.

  Účelom týchto činností a správy uvedených údajov je riadne riadenie procesu riešenia a reagovania na otázky SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV.

  Všetky spracovania údajov sa vykonávajú na základe informovaného, výslovného, predchádzajúceho a písomného SÚHLASU každého SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA, a to v čase registrácie na platforme, zaslania dopytu a/alebo v čase zdieľania svojej vlastnej skúsenosti a/alebo fotografií.

  Uvedený SÚHLAS môžete kedykoľvek odvolať pomocou rôznych dostupných nástrojov v závislosti od situácie alebo môžete vždy poslať žiadosť o odvolanie zaslaním správy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú na PLATFORME uchovávané po neobmedzený čas, ak si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ želá zdieľať.

  Podobne bude ESTHETICON spracovávať údaje SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí zadávajú svoje otázky, za účelom sledovania a zabezpečenia správneho fungovania a odozvy na zadané otázky. Toto spracovanie sa vykonáva v súlade s LEGITÍMNYM ZÁUJMOM spoločnosti ESTHETICON, aby sa zabezpečilo správne fungovanie, transparentnosť, vyššia kvalita, vernosť a zrozumiteľnosť položených otázok; a aby sa zabezpečilo, že SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA budú mať čo najlepšie skúsenosti s PLATFORMOU.

  Informácie spracované v tomto prípade sa budú uchovávať na neurčitý čas, kým si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ nebude želať stiahnuť a/alebo v prípade akéhokoľvek incidentu až do úplného vyriešenia incidentu a/alebo súladu s príkazmi príslušných orgánov, pokiaľ existujú.

 4. Údaje SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV na účely sledovania a zdieľania štatistík konverzie PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV:
  Spoločnosť ESTHETICON si praje spracovávať informácie tých SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí sa vďaka používaniu PLATFORMY rozhodnú uzavrieť zmluvu na služby PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV, ktorých prostredníctvom nej nájdu. Na tento účel bude spoločnosť ESTHETICON vopred informovať SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA a len v prípade, že SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ udelí svoj súhlas, vykoná uvedené spracovanie údajov a vyžiada si informácie a dokumentáciu, ktorá môže informovať a preukázať vykonanie liečby a pomocou ktorej SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ vykonal toto ošetrenie.

  Za týmto účelom bude spoločnosť ESTHETICON kontaktovať SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV prostredníctvom ich e-mailu a/alebo telefónneho čísla a informovať ich o uvedenom spracovaní a účele a bude spracovávať informácie tých SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí poskytli svoj SÚHLAS.

  Spracovanie týchto údajov na tento účel je oprávnené na základe informovaného, výslovného, predchádzajúceho a písomného SÚHLASU každého SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA v čase registrácie na platforme, v čase zaslania otázky a/alebo v čase zdieľania vlastných skúseností a/alebo obrázkov.

  Uvedený SÚHLAS môžete kedykoľvek odvolať pomocou rôznych dostupných nástrojov v závislosti od situácie alebo môžete vždy poslať žiadosť o odvolanie zaslaním správy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú na PLATFORME uchovávané po neobmedzený čas, ak si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ želá zdieľať.

  Podobne bude spoločnosť ESTHETICON spracovávať údaje SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí formulujú svoje otázky za účelom sledovania a zabezpečenia správneho fungovania a reakcií na vznesené otázky. Toto posledné spracovanie sa uskutoční v súlade s LEGITIMNÝM ZÁUJMOM spoločnosti ESTHETICON, aby sa zabezpečilo správne fungovanie, transparentnosť, vyššia kvalita, vernosť a jasnosť položených otázok a aby mali SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA čo najlepšie skúsenosti s PLATFORMOU.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú v diskusnom fóre uchovávané dovtedy, kým si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ nebude želať vymazať a/alebo v prípade mimoriadnych udalostí, pokiaľ nebudú úplne vyriešené a/alebo pokiaľ nebudú splnené príkazy príslušných orgánov v konkrétnych prípadoch.

 5. Spracovanie údajov POUŽÍVATEĽOV registrovaných na PLATFORME (prieskumy spokojnosti):
  ESTHETICON informuje POUŽÍVATEĽA o skutočnosti, že môže spracúvať jeho identifikačné a kontaktné údaje na účely zasielania prieskumov spokojnosti s poskytovaním služieb spoločnosťou ESTHETICON, t. j. na meranie miery spokojnosti s funkciami PLATFORMY.

  Na spracúvaní údajov POUŽÍVATEĽA na tento účel sa môžu podieľať tretie strany - poskytovatelia služieb zasielania prieskumov, ktoré majú prístup k údajom POUŽÍVATEĽA. Tieto tretie strany sa považujú za spracovateľov údajov spoločnosti ESTHETICON a musia vždy spĺňať záväzné právne požiadavky.

  Spracovanie údajov spoločnosti ESTHETICON na tento účel bude založené na LEGITÍMNOM ZÁUJME spoločnosti ESTHETICON na zabezpečení primeranej úrovne služieb ponúkaných na PLATFORME. Spracovanie údajov na tento účel sa teda bude vykonávať dovtedy, kým POUŽÍVATEĽ nevyužije svoje právo namietať proti zasielaniu takýchto prieskumov spokojnosti. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na možnosť "Neželám si dostávať ďalšie správy tohto typu", ktorá sa zobrazí v e-mailoch obsahujúcich prístup k prieskumom.

 6. Spracovanie údajov POUŽÍVATEĽOV registrovaných na PLATFORME (komerčné oznámenia):
  ESTHETICON chce spracúvať identifikačné a kontaktné údaje na účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa služieb a funkcií PLATFORMY.

  Spracovanie údajov na tento účel je legitímne na základe informovaného, výslovného, predchádzajúceho a písomného SÚHLASU každého SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA, a to v čase registrácie na platforme, v čase zaslania otázky a/alebo v čase zdieľania vlastných skúseností a/alebo obrázkov.

  Tento SÚHLAS je možné kedykoľvek odvolať, a to rôznymi spôsobmi uvedenými v každej situácii a/alebo v každom prípade zaslaním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.cz alebo kliknutím na možnosť "odhlásiť sa z odberu", ktorú nájdete v spodnej časti e-mailov/noviniek s obchodnou komunikáciou.

  Spracovanie údajov sa bude vykonávať dovtedy, kým POUŽÍVATEĽ neodvolá udelený súhlas.

 7. Údaje neregistrovaných POUŽÍVATEĽOV (cookies):
  Spoločnosť ESTHETICON automaticky zhromažďuje informácie o spôsobe, akým POUŽÍVATEĽ používa PLATFORMU, ako napríklad interakciu POUŽÍVATEĽA s PLATFORMOU a/alebo súbory cookies a iné podobné potrebné technológie.

  Právnym základom pre správu týchto údajov je predchádzajúci, informovaný, výslovný a písomný SÚHLAS SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA, ktorý udeľuje pri správe súborov a nastavovaní súborov cookies.

  Uvedený SÚHLAS môžete kedykoľvek odvolať pomocou rôznych dostupných nástrojov v závislosti od situácie alebo môžete vždy poslať žiadosť o odvolanie zaslaním správy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú uchovávané na PLATFORME (DOBA UCHOVÁVANIA SÚBOROV COOKIES).

 8. Údaje citovaných PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV:
  SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA môžu v diskusných fórach spomenúť odborníkov alebo kliniky, u ktorých podstúpili zákrok a/alebo s ktorými prišli do kontaktu.

  Spracovanie údajov týchto odborníkov alebo kliník sa bude vykonávať s cieľom dodržiavať právo na informácie a slobodu prejavu SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV a pri plnom rešpektovaní práv všetkých uvedených osôb, a to najmä v súlade s PRÍRUČKOU SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA KOMUNITY.

  Za účelom správneho dodržiavania a fungovania diskusných fór bude ESTHETICON sledovať ich obsah a v prípade zistenia akýchkoľvek incidentov bude okamžite konať.

  Spracovanie údajov sa vykonáva na základe ZÁKONNÉHO ZÁUJMU spoločnosti ESTHETICON a SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV pri uplatňovaní ich práv a záujmov slobodne sa informovať a vyjadrovať.

 9. Údaje registrovaných PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV:
  PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA, ktorí sa chcú stať súčasťou PLATFORMY, podieľať sa na platforme a/alebo uzavrieť zmluvu o službách, sa musia najskôr zaregistrovať na PLATFORME a poskytnúť potrebné údaje na ponúkanie služieb.

  Spracovanie údajov (osobných a iných) PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV sa bude vykonávať s cieľom poskytovať zmluvné služby, spravovať ich, ako aj plniť úlohy správy a vymáhať zmluvné služby.

  Pokiaľ ide o platby na PLATFORME, tieto sa uskutočňujú prostredníctvom platobných platforiem PROFESIONÁLNEHO POUŽÍVATEĽA; V prípadoch, keď nie je k dispozícii zabezpečená platforma, ESTHETICON poskytne zabezpečenú platobnú platformu, ktorá je obmedzená len na poskytovanie uvedenej platobnej platformy, bez toho, aby bola zodpovedná za ich účtovanie alebo poskytovanie spoplatnených a/alebo zmluvne dohodnutých služieb. Výlučnú zodpovednosť nesie PROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ alebo subjekt, ktorý fakturuje a poskytuje uvedenú službu.

  Základom spracovania údajov (osobných a iných) PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV je zabezpečiť správny proces poskytovania služieb. A v prípade, že budú musieť byť vykonané postupy a nároky na zhromažďovanie služieb, spracovanie dát sa bude vykonávať na základe LEGITIMNÉHO ZÁUJMU na ochranu práv záujmov spoločnosti ESTHETICON.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú v diskusnom fóre uchovávané dovtedy, kým si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ nebude želať vymazať a/alebo v prípade mimoriadnych udalostí, pokiaľ nebudú úplne vyriešené a/alebo pokiaľ nebudú splnené príkazy príslušných orgánov v konkrétnych prípadoch.

 10. Údaje, ktoré profesionálni používatelia zdieľajú vo svojom profile:
  Všetky informácie, ktoré PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA zverejnia na svojom profesionálnom profile, by mali jasne popisovať ich činnosti a ponúkané ošetrenia, okrem iného vrátane písomného obsahu, fotografií a/alebo videí zariadení, aktivít alebo podujatí. Takéto materiály môžu obsahovať osobné údaje (napr. fotografie) fyzických osôb a v takýchto prípadoch musíte mať predchádzajúci, výslovný a potvrdený súhlas osôb zobrazených na takýchto fotografiách alebo prítomných v materiáloch, ktoré umožňujú ich identifikáciu, na zverejnenie materiálu na ESTHETICON.

  Cieľom spracovania týchto informácií spoločnosťou ESTHETICON je poskytnúť čo najviac prehľadných a úplných informácií o plastickej chirurgii a estetickej medicíne, o všetkých existujúcich zákrokoch, odborníkoch a klinikách v tejto oblasti a ich odbornej praxi.

  Základom, ktorý legitimizuje spracovanie vyššie uvedených osobných údajov, je informovaný, výslovný a písomný SÚHLAS osôb poskytujúcich takéto informácie, obsah a/alebo obrázky; alebo v prípade poskytnutia obrázkov alebo iných informácií od tretích strán, ktorí sa v uvedených informáciách a/alebo obrázkoch identifikujú, ich predchádzajúci a informovaný súhlas.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú v diskusnom fóre uchovávané dovtedy, kým si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ nebude želať vymazať a/alebo v prípade mimoriadnych udalostí, pokiaľ nebudú úplne vyriešené a/alebo pokiaľ nebudú splnené príkazy príslušných orgánov v konkrétnych prípadoch.

 11. Údaje PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí odpovedajú na otázky:
  PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA, ktorí odpovedajú na otázky SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, budú ošetrení spoločnosťou ESTHETICON, ktorá bude sledovať obsah, rýchlosť a kvalitu poskytnutej odpovede, ako aj mieru spokojnosti SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA s prijatou odpoveďou.

  Účelom spracovania týchto osobných údajov je zabezpečenie správneho postupu pri riešení a vybavovaní otázok SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV.

  Základom, ktorý legitimizuje uvedené spracovanie osobných údajov, je informovaný, výslovný a písomný SÚHLAS udelený SÚKROMNÝMI POUŽÍVATEĽMI, ktorí zadávajú otázky a PROFESIONÁLNYMI POUŽÍVATEĽMI, ktorí na ne odpovedajú.

  Tento SÚHLAS je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom rôznych spôsobov poskytovaných v každej situácii a/alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tieto osobné údaje a informácie SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA budú na PLATFORME uchovávané po neobmedzený čas, ak si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ želá zdieľať.

  Podobne bude spoločnosť ESTHETICON spracovávať údaje PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV, ktorí odpovedajú na otázky, s cieľom sledovať a zabezpečiť správne fungovanie a reakcie na položené otázky. Toto posledné spracovanie sa uskutoční v súlade s LEGITIMNÝM ZÁUJMOM portálu ESTHETICON, aby sa zabezpečilo správne fungovanie, transparentnosť, vyššia kvalita a zrozumiteľnosť položených otázok.

  Informácie spracované v tomto prípade sa budú uchovávať na neurčitý čas, kým si ich SÚKROMNÝ POUŽÍVATEĽ nebude želať stiahnuť a/alebo v prípade akéhokoľvek incidentu až do úplného vyriešenia incidentu a/alebo súladu s príkazmi príslušných orgánov, pokiaľ existujú.

 12. Údaje PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV prostredníctvom záznamov hovorov:
  Písomná komunikácia a hovory z portálu ESTHETICON a PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV budú sledované a zaznamenávané.

  Účelom spracovania údajov v tomto prípade je umožniť sledovanie správneho vykonávania služieb poskytovaných PROFESIONÁLNYM POUŽÍVATEĽOM, ako aj správne riadenie a akreditáciu podmienok uzatvárania zmlúv a poskytovania služieb dohodnutých PROFESIONÁLNYMI POUŽÍVATEĽMI.

  Právnym základom pre správu týchto údajov je PRÁVNY ZÁUJEM ESTHETICONU, ktorý oprávňuje sledovanie a kontrolu kvality poskytovania služieb zamestnancami spoločnosti ESTHETICON a riadne riadenie, potvrdzovanie a poskytovanie zakúpených služieb PROFESIONÁLNYMI POUŽÍVATEĽMI.

  Doba uchovávania záznamov telefonických hovorov je ŠESŤ MESIACOV od ich zaznamenania.

5. Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu spracúvať taktiež externí spolupracovníci, ktorí v mene spoločnosti Estheticon poskytujú tieto služby:

 1. Služby informačných technológií, hostingu a telekomunikačných sietí na účely PLATFORMY.
 2. Personálne, účtovné a/alebo právne služby súvisiace s poskytovaním SLUŽIEB.
 3. Služby archivácie, správy a vymazávania informácií.
Okrem toho sú SÚKROMNÍ POUŽÍVATELIA informovaní, že ich údaje zhromaždené prostredníctvom konzultačných formulárov na PLATFORME budú prenesené na PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV inzerovaných na platforme v nasledujúcich prípadoch:

Okrem vyššie uvedených prípadov spoločnosť ESTHETICON neprenesie osobné údaje žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho informovania a získania súhlasu vlastníka osobných údajov a len v obmedzených prípadoch.

V prípadoch, keď sa prenášajú údaje SÚKROMNÝCH POUŽÍVATEĽOV, musia všetci PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA, ktorí údaje prijímajú, zachovať rovnakú úroveň ochrany svojich osobných údajov, aká je stanovená v týchto ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo v predpisoch o ochrane údajov alebo kybernetickej bezpečnosti.

Upozorňujeme, že s našimi spolupracovníkmi uzatvárame dohody o mlčanlivosti a o spracovaní osobných údajov, aby sme zabezpečili, že budú dodržiavať maximálnu úroveň mlčanlivosti a v súlade s ustanoveniami o najlepších postupoch v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia, pričom tieto ustanovenia o najlepších postupoch pravidelne aktualizujeme.

Nakoniec a v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami môže spoločnosť ESTHETICON informácie alebo osobné údaje zdieľať aj s tretími stranami v nasledujúcich prípadoch:

 1. Na základe platných právnych predpisov, v rámci súdneho konania alebo na základe príkazu príslušných orgánov,
 2. za účelom vymáhania plnenia SLUŽIEB vrátane vyšetrovania možného protiprávneho konania alebo porušením právnych predpisov,
 3. za účelom zisťovania, prevencie alebo riešenia technických porúch, podvodného konania alebo bezpečnostných incidentov,
 4. za účelom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti osôb,
 5. s PROFESIONÁLNYMI POUŽÍVATEĽMI a/alebo tretími osobami poskytujúcimi služby v oblasti zábavy, kultúry a športu, vrátane doplnkových alebo súvisiacich služieb, podľa výberu SÚKROMNÉHO POUŽÍVATEĽA.

6. Medzinárodný prenos osobných údajov

ESTHETICON informuje, že dochádza k nasledujúcim medzinárodným prenosom údajov POUŽÍVATEĽA:

 1. Za účelom riadnej správy služieb ponúkaných na PLATFORME sa medzinárodné dátové prenosy uskutočňujú z akéhokoľvek webu alebo profilov sociálnych médií z celého sveta do materskej spoločnosti so sídlom v Barcelone (Španielsko), ktorá patrí do Európskej únie, a následne sa všetky osobné údaje zhromaždené mimo Európskej únie prenášajú do Európskej únie a budú spracovávané v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov platnými v Európskej únii a Španielsku.
 2. Prenos osobných údajov PROFESIONÁLNYM POUŽÍVATEĽOM, ktorí pôsobia mimo Európsku úniu, bude možné uskutočniť len po informovaní POUŽÍVATEĽA o totožnosti PROFESIONÁLNEHO POUŽÍVATEĽA, uvedení miesta jeho pôsobenia, úrovni ochrany osobných údajov a možných rizikách prenosu osobných údajov do danej krajiny.
  > Tento SÚHLAS je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom rôznych spôsobov poskytovaných v každej situácii a/alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.cz.

 3. Pre správnu správu a optimalizáciu PLATFORMY PRE POUŽÍVATEĽOV z FACEBOOKU sú dohodnuté služby UNBOUNCE so sídlom Rheinsberger Str. 76/77 / Apartment 1, 10115 Berlín, Nemecko, spoločnosť, ktorá dodržiava prísne zásady ochrany osobných údajov https://unbounce.com/privacy/.
 4. Pre správnu správu volania POUŽÍVATEĽOM uzatvárame zmluvu na služby so spoločnosťou VANILLASOFT CORP (98-1084963) "490 St.-Joseph Blvd. Suite 202 Gatineau, Quebec, J8Y 3Y7 Kanada. Táto spoločnosť dodržiava nariadenie o ochrane osobných údajov https://www.vanillasoft.com/company/news/vanillasoft-outlines-robust-privacy-and-security-protections-for-gdpr-compliance.
 5. Pre správu a nahrávanie hovorov zabezpečujeme služby so spoločnosťou PIPPOL TELEFONÍA CLOUD PROFESIONAL, S.L. so sídlom Pujades, 51 planta 2, puerta 22, 08005 Barcelona Španielsko. Spoločnosť dodržiava vysoké štandardy ochrany údajov https://pipol.com/privacy-policy/.
 6. Pre správu zasielania správ pomocou SMS a automatické overovanie pravosti telefónnych čísel sú dododnuté služby s TWILIO INC. 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 USA. Spoločnosť dodržiava európske predpisy o ochrane údajov, a to v súlade s vlastnými záväznými firemnými pravidlami a vzorovými doložkami Európskej únie https://www.twilio.com/legal/privacy.
 7. Pre riešenie pochybností a otázok vznesených POUŽÍVATEĽMI uzatvárame zmluvu na služby so spoločnosťou LIVECHAT SOFTWARE S.A. so sídlom na ul. Zwycięska 47 53-033 Wroclaw Poľsko. Spoločnosť je v súlade s európskymi predpismi o ochrane osobných údajov https://www.livechat.com/legal/gdpr-faq/.
 8. Pre úložisko a e-mailovú službu uzatvárame zmluvu na služby so spoločnosťou GOOGLE INC ako správcom údajov. Medzinárodný prevod, ktorý sa uskutočňuje mimo územia Európskej únie (najmä v Spojených štátoch). Predmetný subjekt bol predložený Európskej komisii na rozhodnutie, ktorá stanovuje príslušnú úroveň ochrany osobných údajov s využitím typov doložiek prijatých Európskou komisiou.
 9. Takisto sa na navigáciu na webe používajú služby navigačnej analýzy spoločnosti GOOGLE INC. Prostredníctvom Google Analytics sa na uvedený prenos vzťahuje aj predloženie rozhodnutia Európskej komisie, ktorá stanoví príslušnú úroveň ochrany osobných údajov pomocou typov doložiek prijatých Európskou komisiou, spoločnosťou Google Inc.
 10. .

7. Práva subjektu osobných údajov

Používatelia portálu Estheticon, ktorí sú subjektmi osobných údajov, môžu uplatniť nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup: umožňuje subjektu údajov získať od spoločnosti Estheticon informácie o tom, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú spracovávané, získať informácie o osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracovania.
 2. Právo na opravu: umožňuje opraviť chyby a upraviť nepresné alebo neúplné údaje.
 3. Právo na vymazanie: umožňuje požiadať, aby spoločnosť Estheticon osobné údaje zlikvidovala a ďalej ich nespracovávala, s výnimkou prípadov, keď je spoločnosť Estheticon zo zákona povinná osobné údaje uchovávať alebo má iný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracovávanie.
 4. Právo na obmedzenie spracovania: umožňuje subjektu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, požiadať spoločnosť Estheticon, aby prijala opatrenia vo vzťahu k jeho údajom s cieľom obmedziť spracovanie jeho osobných údajov až do doby overenia ich presnosti alebo oprávnenosti ich spracovania; ďalej právo požadovať, aby spoločnosť Estheticon jeho osobné údaje neupravovala, prípadne nevymazávala alebo neodstraňovala, aby sa zachovali ako dôkaz v prípade uplatnenia právneho nároku.
 5. Právo vzniesť námietku: subjekt osobných údajov môže za určitých okolností z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov. V takom prípade spoločnosť Estheticon nebude dotknuté osobné údaje ďalej spracovávať, ibaže by k ich spracovaniu mala silnejší oprávnený dôvod, alebo ich spracovávala na účely uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov.
 6. Právo na prenosnosť údajov: umožňuje subjektu údajov získať svoje osobné údaje alebo požiadať o ich prenos k inému správcovi údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Nositeľ osobných práv môže uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, nesúhlas, prenosnosť svojich osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas prostredníctvom:

 1. Písomného oznámenia s fotokópiou dokladu totožnosti adresovaného spoločnosti ESTHETICON na e-mailovú adresu: gdpr@estheticon.cz
 2. Prihlásením sa do svojho používateľského konta v časti Môj profil > Upraviť môj profil.

8. Poverenec pre ochranu osobných údajov a možnosť podať sťažnosť dozornému úradu

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte spoločnosť ESTHETICON na adrese gdpr@estheticon.cz. Akýkoľvek incident zistený POUŽÍVATEĽOM týkajúci sa osobných údajov môže konzultovať s ombudsmanom pre ochranu osobných údajov a sťažnosti prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@es.gt.com.

Radi by sme Vám tiež pripomenuli, že v prípade akýchkoľvek reklamácií a/alebo za účelom získania ďalších informácií sa môžete obrátiť na český úrad na ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/.

9. Bezpečnosť a záruky

Spoločnosť ESTHETICON sa zaväzuje prijať všetky možné opatrenia na ochranu osobných údajov a zabrániť ich úprave, strate, spracovaniu a neoprávnenému prístupu k nim, pričom na tento účel použije dostupné technológie a zohľadní povahu uložených údajov a riziká, ktorým sú vystavené, a vždy bude konať v súlade s platnými právnymi normami

10. Kroky k odstráneniu Vašich údajov z Facebooku

ESTHETICON neukladá Vaše osobné dáta z Facebooku na naše servery. Ak chcete odobrať prístup na Estheticon.sk zo svojho účtu na Facebooku, prejdite na túto stránku: Kroky na vymazanie dát z Facebooku

Aktualizované: 16/05/2023/p>/