Zásady ochrany osobných údajov


Poskytovateľ služieb mimoriadne dbá na ochranu osobných údajov, a preto sa každý lekár či prispievateľ portálu zaväzuje dodržiavať tieto zásady.

Poskytovateľ služieb dbá na to, aby boli všetky osobné údaje chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečené proti zneužitiu či neoprávnenému prístupu tretích osôb.

Prijatím týchto zásad beriete na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že jednou zo služieb portálu je zverejňovanie a šírenie informácií a názorov o lekároch a lekárskych zákrokoch, webové vyhľadávače môže tieto údaje ďalej indexovať.

Tieto zásady sa vzťahujú výhradne na služby poskytované poskytovateľom portálu, a nie na služby, osobné údaje ani ďalšie informácie poskytované treťou stranou a uverejnené na webových stránkach, na ktoré sa možno prekliknúť cez webové stránky poskytovateľa služieb (ide o tzv. odkazy na webové stránky tretích strán).

Povinné údaje uvádzané pri registrácii

V prípade registrácie (ako je uvedené vyššie) uvádzate niektoré údaje, ktoré sa podľa príslušných právnych predpisov považujú za osobné údaje.

Zverejnené údaje

Ak ste prispievateľom, vaše príspevky sa uverejnia pod menom, ktoré vyberiete. Do diskusií a skúseností nie je možné prispievať anonymne.

Prijatím týchto zásad sa zaväzujete, že všetky vami uvedené údaje sú pravdivé. Týmto súhlasíte s tým, že ak niektorý z vami nepravdivo uvedených údajov spôsobí poskytovateľovi služieb škodu, ste za takúto škodu plne zodpovední a zaväzujete sa poskytovateľa služieb v plnej výške odškodniť a uhradiť mu všetky náklady, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, vrátane nákladov na právne zastupovanie.

Spracovanie osobných údajov

Správcom osobných údajov je poskytovateľ služieb. Poskytovateľ služieb spracováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa týchto zásad.

Poskytovateľ služieb spracováva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb na portáli.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú v databáze, ktorá spĺňa technické podmienky ochrany údajov podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov. Na účely ochrany práv jednotlivcov môže poskytovateľ služieb sprístupniť neverejné osobné údaje štátnym orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade súdneho sporu alebo iného pojednávania pred orgánmi štátnej správy je poskytovateľ služieb oprávnený sprístupniť všetky jemu poskytnuté informácie vrátane osobných údajov.

Možnosti opravy, aktualizácie a odstránenie osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené pri registrácii môžete kedykoľvek opraviť či aktualizovať. Berte, prosím, na vedomie, že každá osoba sa môže zaregistrovať len raz. Ak požiadate o vytvorenie ďalšej registrácie na tú istú osobu, bude takáto registrácia odmietnutá. Ak zo svojej registrácie odstránite zverejňované osobné údaje, nebudete môcť ďalej publikovať svoje príspevky, čo však v žiadnom prípade neznamená, že všetky príspevky publikované pod vašimi údajmi alebo obsahujúce vaše údaje budú automaticky odstránené. Odstránenie vašich osobných údajov z registrácie neznamená odvolanie súhlasu so spracovaním a zverejnením osobných údajov, ktorý ste poskytovateľovi služieb udelili. Ak chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás:

Berte, prosím, na vedomie, že poskytovateľ služieb v žiadnom prípade nemonitoruje, neopravuje ani inak manuálne nezasahuje do obsahu príspevkov zverejňovaných jednotlivými prispievateľmi a lekármi.

Prevádzkové údaje

V rámci poskytovania služieb dochádza k spracovaniu ďalších systémových údajov, ako sú napríklad IP adresy, ktoré používame na technické zabezpečenie, ale aj na zhromažďovanie štatistických demografických údajov. Používame tiež tzv. súbory cookie, aby sme portál lepšie prispôsobili individuálnym potrebám používateľov. Ak súbory cookie vypnete, nebude vám to brániť v používaní našich služieb.

Používanie služieb Google

Pri vyhodnocovaní návštevnosti portálu používame službu Google Analytics, ktorá zhromažďuje anonymné údaje o správaní používateľov portálu. Podrobné podmienky používania služby Google Analytics sú k dispozícii na stránke: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Na online inzerciu používame remarketing v službe Google AdWords. Dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google zobrazujú naše reklamy na rôznych webových stránkach. Poskytovateľ služieb, ako aj ďalší dodávatelia používajú súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán na šírenie informácií, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev portálu a na vytváranie prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám, iné spôsoby využitia reklamných služieb a interakcia s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami portálu. Podrobné podmienky používania služby Google AdWords sú k dispozícii na stránke: https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder.

Cookies

Reklamné súbory cookies používame na našich webových stránkach z dôvodu zobrazenia obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Takto môžeme zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a efektívne pre ďalšiu marketingovú kampaň. Prepojením stránok Estheticon s obsahom z iných stránok môžu byť počas užívania webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. V prípade, že si neprajete, aby sa tieto súbory cookies ukladali, je možné ich používanie zablokovať tu: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Aktualizované: 23.10.2017