VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA ESTHETICON.SK

Zodpovedný subjekt

Subjekt zodpovedný za webovú stránku estheticon.sk je spoločnosť ESTHETICON S.R.O. s identifikačným číslom 25044567 a adresou Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, Vložka č.: C 14604 a email info@estheticon.sk.

V tomto zmysle ESTHETICON S.R.O. je vlastníkom Platformy ESTHETICON (Platforma).

Niektoré relevantné definície

Pre správny výklad a pochopenie týchto Všeobecných podmienok používania sú uvedené nasledujúce definície:

Úvod do VP

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Všeobecné podmienky alebo VP“) stanovujú podmienky, za ktorých je používateľom ponúkaný prístup na webovú stránku estheticon.sk a služby na nej ponúkané (ďalej len „Služba“ alebo „Platforma“).

Používanie Služby pripisuje tomu, kto ju používa, podmienku používateľa Služby (ďalej len „Používateľ“) a znamená úplný súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.

Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Všeobecnými podmeinkami alebo s ich časťou, musíte sa zdržať používania Služby.

Prijatím týchto Všeobecných podmienok Používateľ vyhlasuje:

V niektorých prípadoch má ESTHETICON potrebu aktualizovať a/alebo upraviť Všeobecné podmienky z rôznych dôvodov (zmeny právnych predpisov, aktualizácia služby, nové produkty a služby, bezpečnosť a iné aspekty súvisiace s našou činnosťou). K týmto zmenám môže dôjsť kedykoľvek, avšak zo strany spoločnosti ESTHETICON vás budeme o týchto zmenách informovať.

Vezmite, prosím, na vedomie, že používanie Služieb znamená oboznámenie sa s našimi VP, a teda aj s ich úpravami a aktualizáciami, a ich akceptovanie. V každom prípade a okrem vyššie uvedeného, keď zverejníme úpravy Všeobecných podmienok, uvedieme dátum ich zverejnenia, aby ste mohli zmeny ľahšie rozpoznať.

Ak nesúhlasíte s týmito VP, môžete prestať používať služby ESTHETICON.

Potreba registrácie Používateľa

Používanie Služby si vo väčšine prípadov vyžaduje registráciu Používateľa. Proces registrácie sa končí výslovným súhlasom Používateľa po prijatí komunikácie prostredníctvom e-mailu, v ktorom ESTHETICON požaduje výslovné potvrdenie s cieľom dokončiť spracovanie registrácie Používateľa na Platforme.

To však nebráni tomu, aby ste sa pri niektorých službách nemuseli registrovať, ale tieto VP stále platia.

Používatelia sú zodpovední za pravdivosť údajov poskytnutých počas registrácie. Rovnako musia Používatelia pri registrácii na Platforme akceptovať Zásady ochrany osobných údajov a Používania súborov cookie na webstránke, ktoré si prečítali a riadne im porozumeli.

Činnosti Služby pre Súkromných používateľov

Činnosťou Služby ESTHETICON je:

 1. Šíriť, propagovať a informovať o službách estetickej medicíny a plastickej chirurgie.
 2. Zhromažďovať čo najúplnejšie, najjasnejšie a najužitočnejšie informácie o existujúcich liečebných postupoch, odborníkoch a klinikách v tomto sektore a ich profesionálnej praxi, ako aj o skúsenostiach jednotlivých používateľov týchto služieb, ktorí sa o ne chcú podeliť.
 3. Uľahčiť interakciu medzi používateľmi a súkromnými používateľmi týchto služieb, odborníkmi a klinikami v tomto sektore a samotným ESTHETICONom (bežne nazývaným Komunita).

Konkrétne ide o tieto Služby, ku ktorým budú mať jednotliví Používatelia prístup:

Táto činnosť sa vykonáva:

To všetko s cieľom urobiť z platformy miesto stretnutia a referenčný bod pre celú komunitu estetickej medicíny a plastickej chirurgie a najúplnejšími, najaktuálnejšími a najtransparentnejšími informáciami v tomto sektore.

Prístup k Službe Platformy je pre používateľov úplne bezplatný, bez toho, aby boli dotknuté náklady na telefónne spojenie a prostriedky použité na vytvorenie spojenia.

Bez ohľadu na vyššie uvedené budú niektoré služby určené Profesionálnym používateľom spojené s nákladmi, ktoré budú uvedené v osobitných podmienkach takýchto služieb a v nasledujúcej časti "Služby pre Profesionálnych používateľov".

Služby pre Profesionálnych používateľov

ESTHETICON ponúka nasledujúce činnosti a/alebo služby výhradne a výlučne Profesionálnym používateľom:

 1. Vytvorenie profesionálneho profilu. Vytvorenie kompletného priestoru, kde vás uvidia tisíce pacientov, ktorí sa zaujímajú o vami ponúkané zákroky, za účelom zviditeľnenia sa, vyžiadania si recenzií od Súkromných používateľov a ponúkania konzultácií.
 2. Správa účtu vášho profesionálneho profilu. Profesionálny nástroj na správu profilov. To znamená správu prijatých dopytov o konzultáciu, analýzu prijatých recenzií, ako aj úpravu vášho profilu (fotografie, ponuky, články).
 3. Prístup k aplikácii pre lekárov. Táto aplikácia vám umožňuje spravovať váš profesionálny profil.

Niektoré z týchto služieb sú spoplatnené v závislosti od typu služby, ktorú chce Profesionálny používateľ využívať. To znamená, že základný plán bude bezplatný a prémiový plán bude mať spojené náklady. Bez ohľadu na vyššie uvedené nebude možné uzatvárať zmluvy priamo na platforme. Inými slovami, Platforma nemá transakčnú povahu a vždy si vyžaduje proces uzatvárania zmlúv so sprostredkovaním predchádzajúcej žiadosti adresovanej spoločnosti ESTHETICON.

Osobitosti služby (cena, metóda a funkčnosť služby) sa upravujú prostredníctvom Osobitných podmienok. V prípade, že má Profesionálny používateľ záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, mal by vyplniť príslušný kontaktný formulár, napríklad "dozvedieť sa viac" alebo "máte nejaké otázky? ESTHETICON mu na základe jeho záujmu zašle dodatočné informácie o službe a/alebo Osobitných podmienkach na e-mailovú adresu, s ktorou sa zaregistroval na Platforme alebo ktorú uviedol v kontaktnom formulári. Profesionálny používateľ, ktorý si objednáva danú službu, musí výslovne akceptovať uvedené osobitné podmienky a poskytnúť údaje potrebné na realizáciu zmluvného vzťahu medzi ním a spoločnosťou ESTHETICON.

Prijatie Osobitných podmienok, ako aj výslovné potvrdenie ochoty uzavrieť zmluvu, bude vyžadovať podpísanie zodpovedajúcej zmluvy medzi Profesionálnym používateľom a spoločnosťou ESTHETICON a zmluvný vzťah musí byť formalizovaný a podpísaný, či už v papierovej alebo elektronickej forme.

Klasifikačné kritériá a filtrovanie výsledkov vyhľadávania. Klasifikácia a filtrovanie súborov profesionálnych používateľov, oznámenia a hodnotenia používateľov

Služby a ošetrenia ponúkané Profesionálnymi používateľmi, ktoré sú zahrnuté v platforme ESTHETICON, sú klasifikované a zobrazené na základe rôznych kritérií. Hlavné faktory, ktoré určujú výsledky vyhľadávania, ktoré vykonávajú Súkromní používatelia na Platforme, sú uvedené nižšie.

Ak to nie je výslovne stanovené zákonom, spoločnosť ESTHETICON nepreberá žiadnu všeobecnú povinnosť monitorovať inzeráty alebo informácie zverejnené Profesionálnymi používateľmi, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali existenciu nezákonných činností. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti spoločnosť ESTHETICON vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby bol obsah jej Platformy pravdivý, objektívny a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je potrebné poznamenať, že spoločnosť ESTHETICON nezohráva aktívnu úlohu v dohode alebo zmluve medzi Používateľmi, ktorá by jej umožnila poznať takéto informácie alebo nad nimi mať kontrolu. Rovnako skutočnosť, že ESTHETICON vykonáva filtrovanie, riadenie odstraňovania inzerovaných zákrokov alebo kontrolu a odstraňovanie profilov Používateľov, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi alebo Všeobecnými podmienkami, ju nerobí zodpovednou za obsah zverejnený Používateľmi alebo akékoľvek iné konanie jej Používateľov.

Úvahy súvisiace s fungovaním a dynamikou Recenzií a Príbehov Súkromných používateľov

V prípade, že si Súkromný používateľ najal Profesionálneho používateľa na vykonanie zákroku alebo konzultácie, môže poskytnúť recenziu alebo sa podeliť o svoj príbeh o tom, ako zákrok prebiehal.

Súkromní používatelia musia posudzovať profesionálnych používateľov úplne objektívne, pravdivo a bez diskvalifikácie, urážok alebo neúcty. V každom prípade sú Používatelia povinní dodržiavať vyššie uvedené Pravidlá používania komunity Estheticon a Redakčné zásady keď prispievajú obsahom na Platformu.

Hodnotenia, ktoré sa zobrazujú v profile každého Profesionálneho používateľa, zanechávajú iní Súkromní používatelia; Platforma takéto hodnotenia v žiadnom prípade nezanecháva. V tejto súvislosti spoločnosť ESTHETICON uplatňuje primerané kontrolné mechanizmy na overenie obsahu týchto hodnotení a skutočných príbehov s cieľom zabezpečiť ich pravdivosť a objektívnosť. Na tento účel môže spoločnosť ESTHETICON požadovať dokumentáciu potvrdzujúcu vykonanie zákroku, ktorý popisuje recenzia alebo skutočný príbeh. ESTHETICON však nepreberá plnú zodpovednosť za pravdivosť a objektívnosť, ale vyvinie primerané úsilie, v každom prípade však Súkromní používatelia zostávajú plne zodpovední za obsah svojich príspevkov na Platforme. Napriek procesom kvality uplatňovaným spoločnosťou ESTHETICON však nemôžeme zaručiť, že uverejnené recenzie boli zverejnené Súkromnými používateľmi, ktorí službu využili.

Spoločnosť ESTHETICON má právo vymazať tie recenzie a skutočné príbehy, ktoré sú nepravdivé, neúctivé, dehonestujúce a vo všeobecnosti v rozpore s dobrými mravmi, zákonmi alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo Pravidlami používania komunity Estheticon a Redakčnými zásadami.

Osobitné informácie týkajúce sa spotrebiteľov a používateľov

Táto časť informuje Súkromných používateľov, ktorí sú považovaní za spotrebiteľov a používateľov v súlade s platným zákonom, ako sa uvádza v časti "Niektoré relevantné definície", o niektorých relevantných aspektoch, aby mohli uplatniť svoje práva uznané v predpisoch.

Súkromných používateľov informujeme, že Profesionálni používatelia, ktorí ponúkajú služby na ESTHETICON, sa považujú za podnikateľov. Táto skutočnosť je dôležitá v tom zmysle, že na Súkromných používateľov, ktorí sa nakoniec rozhodnú objednať si služby mimo Platformy od týchto Profesionálnych používateľov uvedených na Platforme, sa bude vzťahovať spotrebiteľské právo. To znamená, že pri realizácii transakcie s Profesionálnym používateľom mimo Platformy, s ktorým sa však skontaktovali prostredníctvom Platformy, bude musieť uzatváranie zmluvy o poskytnutí služby prebiehať v súlade s kráľovským legislatívnym dekrétom č. 1/2007 zo 16. novembra, ktorým sa schvaľuje revidované znenie všeobecného zákona na ochranu spotrebiteľov a používateľov a ďalších doplnkových zákonov (ďalej len spotrebiteľské predpisy alebo TRLGDCU).

Súkromní používatelia sú informovaní, že v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo konfliktov so spoločnosťou ESTHETICON pri používaní Platformy sa môžu obrátiť na kanál zákazníckeho servisu, aby sa ich sťažnosť mohla riešiť interne. Na tento účel sú uvedené tieto kontaktné údaje: info@estheticon.sk a kontaktné telefónne číslo +420228889984. V prípade, že spor pretrváva alebo Súkromný používateľ nie je spokojný s odpoveďou, ktorú mu ponúkla spoločnosť ESTHETICON, môže sa obrátiť na alternatívne spôsoby riešenia sporov. Konkrétne sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum Slovenskej republiky kliknutím na tento odkaz.

V súlade s ustanoveniami tohto oddielu by Profesionálni používatelia mali mať na pamäti, že v prípade transakcie týkajúcej sa služieb ponúkaných na Platforme sa na nich vzťahujú spotrebiteľské predpisy a okrem iného sú zodpovední za prípadné informovanie a správu práva svojich zákazníkov na odstúpenie od zmluvy.

Základné povinnosti Používateľov

Používatelia sa od momentu, keď začnú používať platformu, zaväzujú dodržiavať nasledujúce základné povinnosti voči tretím stranám a spoločnosti ESTHETICON:

 1. Používať platformu bez toho, aby ste sa dopustili nezákonného alebo nedovoleného konania, alebo v rozpore s ustanoveniami týchto VP, Zásadami ochrany údajov a/alebo prípadne platnými Osobitnými podmienkami a ich aktualizáciami.
 2. Nepoškodzovať, nevypínať, nepreťažovať ani nezhoršovať Platformu a nebrániť jej bežnému používaniu alebo využívaniu.
 3. Nepokúšať sa porušovať prístupové úrovne, nesprávne manipulovať s údajmi, duplikovať alebo exportovať údaje alebo informácie chránené právami duševného vlastníctva alebo inými zákonnými právami, pokúšať sa o prístup do obmedzených oblastí počítačových systémov spoločnosti ESTHETICON alebo tretích strán, zavádzať programy, vírusy alebo akékoľvek iné zariadenia, ktoré vytvárajú alebo môžu vytvárať zmeny v počítačových systémoch spoločnosti ESTHETICON alebo tretích strán.
 4. Poznať technické a právne požiadavky potrebné na správny prístup a používanie Platformy; to môže zahŕňať stiahnutie určitých počítačových programov alebo iných logických prvkov do ich počítačových zariadení.
 5. Nepoužívať, neprepájať, nezverejňovať, neprenášať ani neposkytovať tretím stranám v akejkoľvek forme obsah uverejnený na Platforme alebo jej časti alebo informácie spoločnosti ESTHETICON bez predchádzajúceho a výslovného písomného povolenia spoločnosti ESTHETICON.
 6. Nepoškodzovať akýmkoľvek spôsobom povesť spoločnosti ESTHETICON, ani nevykonávať žiadnu činnosť alebo komentár, ktorý by mohol poškodiť povesť a dobré meno spoločnosti ESTHETICON bez oprávneného dôvodu.
 7. Prečítajte si, pochopte a prísne dodržiavajte pokyny uvedené v Pravidlách používania komunity Estheticon a Redakčných zásadách.

Práva duševného vlastníctva ESTHETICON

Táto webová stránka, jej obsah a rozlišovacie znaky sú chránené španielskymi a medzinárodnými zákonmi o duševnom a priemyselnom vlastníctve a všetky tieto práva patria výlučne spoločnosti ESTHETICON, ktorá si vyhradzuje právo ich používať a využívať.

Reprodukcia, distribúcia, verejná komunikácia, transformácia a/alebo sprístupňovanie verejnosti a vo všeobecnosti akákoľvek iná forma využívania celého obsahu alebo časti obsahu Platformy, jej dizajnu, výberu a formy prezentácie materiálov v nej obsiahnutých, ako aj ochranných známok a obchodných názvov uvedených na uvedenej webovej stránke alebo platforme je zakázaná. Tieto úkony využívania sa môžu vykonávať len s výslovným predchádzajúcim písomným povolením spoločnosti ESTHETICON a za predpokladu, že sa výslovne uvedie odkaz na vlastníctvo spoločnosti ESTHETICON k uvedeným právam duševného a priemyselného vlastníctva.

Používaním platformy a/alebo obsahu platformy na ne nezískava používateľ žiadne právo a môže ich jednoducho používať v súlade s ustanoveniami týchto VP. V tomto zmysle sa používateľ zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť ESTHETICON alebo poskytovatelia licencií tretích strán.

V prípade, že používateľ zistí akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla porušovať akékoľvek právo duševného alebo priemyselného vlastníctva alebo akýkoľvek druh práva, žiadame vás, aby ste nás upozornili zaslaním správy na nasledujúci e-mail info@estheticon.sk.

Ochrana osobných údajov a cookies

YOUR NEW SELF ako vlastník webovej stránky a aplikácie je v súlade s Nariadením parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a voľný obeh týchto a iných platných predpisov a zabezpečuje správne používanie a zaobchádzanie s osobnými údajmi používateľa. Rovnakým spôsobom YOUR NEW SELF spĺňa vyššie uvedené nariadenia o ochrane údajov, ako aj zákon 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode.

Pre viac informácií navštívte naše Zásady ochrany údajov a Zásady používania súborov cookies.

Sociálne siete s profilom ESTHETICON

Poskytovateľom služieb oficiálnych profilov ESTHETICON na sociálnych sieťach TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM a TIKTOK je subjekt ESTHETICON (ďalej len OFICIÁLNE STRÁNKY).

Používatelia sú informovaní, že prístup na OFICIÁLNE STRÁNKY a ich používanie si vyžaduje súhlas s podmienkami používania, zásadami ochrany osobných údajov a súbormi cookie platforiem sociálnych sietí TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM a TIKTOK, nad ktorými ESTHETICON nemá žiadnu kontrolu a/alebo zodpovednosť.

V súlade s vyššie uvedeným sa všeobecné fungovanie sociálnej siete riadi jednak podmienkami stanovenými vlastníkom a/alebo poskytovateľom sociálnej siete a jednak týmito predpismi. V tomto zmysle používatelia vyhlasujú, že sú oboznámení s týmito internými predpismi, ktorými sa riadi každá sociálna sieť, a potvrdzujú, že sa im podriaďujú.

ESTHETICON môže zo svojich OFICIÁLNYCH STRÁNOK odstrániť akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami stanovenými v týchto VP, so zásadami ochrany údajov a/alebo prípadne s platnými osobitnými podmienkami a ich aktualizáciami, ako aj s ustanoveniami zákona, morálky a verejného poriadku.

Ak chce POUŽÍVATEĽ prestať sledovať OFICIÁLNE STRÁNKY, musí vykonať kroky uvedené v podmienkach prevádzky a používania každého poskytovateľa siete bez toho, aby spoločnosť ESTHETICON mohla do tohto procesu zasiahnuť.

ESTHETICON si vyhradzuje právo vytvárať, upravovať, meniť a/alebo odstraňovať stránky, profily a účty bez predchádzajúceho upozornenia.

Profily a účty na sociálnych sieťach sú určené pre osoby staršie ako 14 rokov. OFICIÁLNE STRÁNKY sú však určené pre dospelé osoby, preto sa neplnoleté osoby staršie ako 14 rokov nesmú registrovať, používať žiadne služby ponúkané na OFICIÁLNYCH STRÁNKACH, profiloch alebo účtoch ESTHETICON na sociálnych sieťach ani poskytovať žiadne osobné údaje.

ESTHETICON prijme potrebné opatrenia, aby v čo najväčšej miere zabránila používaniu OFICIÁLNYCH STRÁNOK a/alebo profilu alebo účtu na sociálnych sieťach neplnoletými osobami.

Používatelia môžu zverejňovať a vymieňať si informácie a obsah, ako aj nadväzovať komunikáciu s inými Používateľmi za predpokladu, že použitie nepresahuje konkrétne použitie a v žiadnom prípade nemá ekonomický alebo komerčný účel.

Používatelia sú povinní primerane využívať OFICIÁLNE STRÁNKY a ich obsah podľa možností a účelov, na ktoré sú vytvorené v súlade s používaním a zvykmi, morálkou, platnou legislatívou, týmito nariadeniami a pravidlami a zásadami zverejnenými sociálnymi sieťami. Používatelia nesú výhradnú zodpovednosť za informácie, obrázky, názory, narážky alebo obsah akéhokoľvek druhu, ktoré sa oznamujú, umiestňujú, prenášajú, sprístupňujú alebo zobrazujú prostredníctvom OFICIÁLNYCH STRÁNOK.

ESTHETICON nemôže niesť redakčnú zodpovednosť za obsah uverejnený Používateľmi a výslovne vyhlasuje, že sa nestotožňuje so žiadnym z názorov uverejnených Používateľmi na OFICIÁLNYCH STRÁNKACH, za dôsledky ktorých je plne zodpovedný vydavateľ takýchto názorov.

V každom prípade je používanie OFICIÁLNYCH STRÁNOK na nezákonné alebo nepovolené účely, s ekonomickým účelom alebo bez neho, zakázané a konkrétnejšie a bez toho, aby bol nasledujúci zoznam vyčerpávajúci, je zakázané:

ESTHETICON môže informovať príslušné policajné, súdne a/alebo správne orgány a spolupracovať s nimi, ak zistí nezákonné používanie OFICIÁLNYCH STRÁNOK.

Používatelia sú informovaní, že obsah a služby ponúkané prostredníctvom OFICIÁLNYCH STRÁNOK - vrátane textov, grafiky, obrázkov, animácií, hudobných diel, videí, zvukov, kresieb, fotografií, všetkých komentárov, výstav a html kódu, ako aj značiek, obchodných názvov alebo rozlišovacích znakov, ktoré sa na nich objavujú, pričom tento zoznam nie je úplný - sú chránené zákonmi o duševnom a priemyselnom vlastníctve. Vlastníctvo práv na akýkoľvek z vyššie uvedených obsahov môže zodpovedať spoločnosti ESTHETICON, ako aj fyzickým a/alebo právnickým osobám tretích strán.

Uverejnenie uvedeného obsahu na OFICIÁLNYCH STRÁNKACH v žiadnom prípade neznamená postúpenie, vzdanie sa alebo prevod, vcelku alebo čiastočne, vlastníctva príslušných práv duševného a priemyselného vlastníctva spoločnosťou ESTHETICON a/alebo jej oprávnenými vlastníkmi - tretími stranami na používateľov.

Súkromní používatelia nesmú za žiadnych okolností využívať alebo používať služby a obsah na stránke, ktorý nie je výlučne osobný.

Zmeny Služby a Všeobecných podmienok používania

ESTHETICON si vyhradzuje právo na zmeny Platformy, pričom môže jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia upravovať, odstraňovať a pridávať nový obsah, ako aj spôsob jeho prezentácie a umiestnenia.

ESTHETICON si takisto vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VP. Na Používateľov sa vzťahujú nové VP uverejnené v čase, keď pristupujú na Platformu alebo používajú Službu. Takéto zmeny však musia byť vykonané v plnom súlade s platnými predpismi, pričom musia byť dodržané všetky zákonné obmedzenia uložené spoločnosti ESTHETICON, najmä pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa spotrebiteľov.

Ak je niektoré ustanovenie tohto oddielu z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie sa vylučuje a nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

Zrieknutie sa zodpovednosti

ESTHETICON sa vždy snaží poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, ESTHETICON odmieta akúkoľvek zodpovednosť a/alebo prevzatie zodpovednosti za škody, s výhradou zákonných obmedzení, ktoré sa na ňu vzťahujú, vyplývajúce z:

ESTHETICON nie je vlastníkom ani poskytovateľom žiadnej z lekárskych alebo estetických služieb, ktoré môžu byť uvedené na platforme, a nie je účastníkom transakcie nákupu a predaja, ktorú môžu Súkromní a Profesionálni používatelia uskutočniť po konzultácii s ošetreniami uvedenými na platforme. Rovnako ESTHETICON nekontroluje ani neoveruje, nad rámec svojich kontrol kvality v rámci recenzií a príbehov iných Súkromných používateľov, služby, ktoré Profesionálni používatelia ponúkajú prostredníctvom Platformy. Z tohto dôvodu ESTHETICON nezodpovedá, priamo ani nepriamo, ani subsidiárne, za škody akejkoľvek povahy vyplývajúce z prípadnej zmluvy, ku ktorej môže dôjsť medzi Súkromnými a Profesionálnymi používateľmi mimo platformy. Inými slovami, ESTHETICON vystupuje výlučne ako poskytovateľ sprostredkovateľských služieb a v žiadnom prípade nebude súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý môže vzniknúť medzi Profesionálnym používateľom a Súkromným používateľom.

Ukončenie služby

Súkromní používatelia sa môžu kedykoľvek odhlásiť zo služby. Ak sa chcú ako registrovaní používatelia platformy odhlásiť, musia vstúpiť do časti "Moje konto" a kliknúť na odkaz "Odhlásiť sa". Po dokončení tohto postupu už Súkromný používateľ nebude zaregistrovaný na Platforme a stratí svoj status registrovaného používateľa.

Profesionálni používatelia, ktorí sa neprihlásili na žiadnu spoplatnenú službu a na ktorých sa nevzťahujú Osobitné podmienky, sa môžu kedykoľvek odhlásiť zo služby. Ak sa chcú ako registrovaní používatelia platformy odhlásiť, musia poslať e-mail na túto e-mailovú adresu: info@estheticon.sk. Po odoslaní e-mailu ESTHETICON podnikne potrebné kroky na zrušenie registrácie Profesionálneho používateľa a po ukončení tohto postupu používateľ už nebude zaregistrovaný na Platforme a stratí status registrovaného používateľa.

Profesionálni používatelia, ktorí si objednali služby Platformy, ktoré podliehajú nákladom a zodpovedajúcim Osobitným podmienkam, musia na účely zrušenia svojho predplatného dodržiavať vyššie uvedené osobitné podmienky, ktoré budú poskytnuté v každom prípade ako krok pred uzatvorením zmluvy.

Platná legislatíva a príslušná súdna právomoc

V prípade akéhokoľvek sporu alebo konfliktu pri výklade týchto Všeobecných podmienok, ako aj akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Služby alebo prípadne Osobitných podmienok, sa takýto spor riadi španielskym právom.

Pri riešení sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi ESTHETICON a Používateľmi, sa strany dohodli, že sa obrátia na nasledujúce súdy a tribunály, v závislosti od stavu Používateľa:

V prípade konfliktu medzi Súkromnými používateľmi a Profesionálnymi používateľmi Platformy budú musieť tieto spory vyriešiť v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike bez toho, aby sa ESTHETICON v akomkoľvek prípade zúčastnil na uvedenom spore, ani nemôže niesť zodpovednosť nad rámec ustanovení týchto zmluvných podmienok a svojich povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Dátum poslednej zmeny: 01. 06. 2023.