PRÁVNE UPOZORNENIE K STRÁNKE ESTHETICON.SK

VLASTNÍK WEBOVEJ STRÁNKY

Osoba zodpovedná za túto platformu je ESTHETICON S.R.O. s identifikačným číslom 25044567 a adresou Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, Vložka č.: C 14604 a email info@estheticon.cz.

Estheticon je súčasťou obchodnej skupiny zloženej z nasledujúcich spoločností:

Všetky spoločnosti vykonávajú rovnakú činnosť a poskytujú rovnaké služby v oblasti estetickej medicíny súkromným a profesionálnym používateľom a klinikám v rôznych krajinách.

Jednotliví používatelia, odborníci a kliniky v každej krajine uzavrú zmluvu so spoločnosťou skupiny, ktorá je zodpovedná za danú krajinu; v záujme čo najlepšieho riadenia a činnosti spoločností skupiny si však navzájom poskytujú zdroje, informácie a služby (ďalej spoločne len ESTHETICON).

Toto právne upozornenie stanovuje podmienky, ktorými sa riadi používanie našej PLATFORMY a prístup k nej, vrátane samotného prehliadania.

PRÍSTUPNOSŤ

K tejto platforme máte prístup buď prostredníctvom webových domén, aplikácií alebo profilov spoločnosti ESTHETICON na sociálnych sieťach (ďalej spoločne len PLATFORMA).

V spoločnosti ESTHETICON chceme maximalizovať túto kapacitu prístupu k PLATFORME, kde je najdôležitejší obsah, a preto sa staráme o PLATFORMU a pracujeme na dosiahnutí maximálnej úrovne prístupnosti.

Spoločnosť ESTHETICON môže prerušiť prístup k svojej PLATFORME z bezpečnostných dôvodov, z dôvodu údržby technologickej infraštruktúry alebo z dôvodu poruchy napájania. Ak je prerušenie trvalé, používatelia budú o tejto okolnosti informovaní.

PRÍSTUP A POUŽÍVANIE PLATFORMY

Prístup, prehliadanie alebo používanie ESTHETICON PLATFORMY udeľuje osobám, ktoré k nej pristupujú, prehliadajú ju alebo ju používajú, status používateľa, čo znamená, že pri takomto prístupe, prehliadaní alebo používaní akceptujú podmienky tohto právneho upozornenia.

Na druhej strane, prístup k niektorým službám ponúkaným na PLATFORME je určený výlučne pre našich registrovaných používateľov a vyžaduje si predchádzajúcu registráciu a prijatie podmienok používania spoločnosti ESTHETICON pred spustením služby, ktoré nahradia, doplnia alebo zmenia podmienky stanovené v tomto právnom oznámení, ako aj Politiku ochrany údajov a Politiku používania súborov cookies spoločnosti ESTHETICON.

Spoločnosť ESTHETICON nezaručuje dostupnosť, kontinuitu ani bezporuchovú prevádzku PLATFORMY. Preto spoločnosť ESTHETICON v rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedostupnosti alebo prerušenia prevádzky PLATFORMY v dôsledku nepredvídateľných okolností, kvality a spoľahlivosti telekomunikačných sietí, vyššej moci alebo akýchkoľvek príčin, ktoré sú mimo našej kontroly, ako sú vírusy a zásahy tretích strán.

Majte na pamäti, že spoločnosť ESTHETICON nie je poskytovateľom žiadnej zo služieb, ktoré na našej PLATFORME zverejňujú Profesionálni Používatelia, a preto nie je predávajúcou stranou pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré môže Súkromný Používateľ uzavrieť s konkrétnym Profesionálnym Používateľom.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO SPOLOČNOSTI ESTHETICON

Táto webová stránka, jej obsah a jej charakteristické znaky sú chránené španielskymi a medzinárodnými zákonmi o duševnom a priemyselnom vlastníctve, pričom všetky uvedené práva patria výlučne spoločnosti ESTHETICON, ktorá si vyhradzuje právo ich používať a využívať.

Reprodukcia, distribúcia, verejná komunikácia, transformácia a/alebo sprístupňovanie verejnosti a vo všeobecnosti akákoľvek iná forma využívania celého obsahu alebo časti obsahu PLATFORMY, jej dizajnu, výberu a formy prezentácie materiálov v nej obsiahnutých, ako aj ochranných známok a obchodných názvov obsiahnutých na uvedenej webovej stránke alebo PLATFORME, je zakázaná. Tieto úkony využívania sa môžu vykonávať len s výslovným predchádzajúcim písomným povolením spoločnosti ESTHETICON a za predpokladu, že sa výslovne uvedie odkaz na vlastníctvo spoločnosti ESTHETICON k uvedeným právam duševného a priemyselného vlastníctva.

Používaním PLATFORMY a/alebo obsahu PLATFORMY používateľ nezískava žiadne práva a môže ich jednoducho používať v súlade s ustanoveniami tohto právneho oznámenia. V tomto zmysle sa používateľ zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť ESTHETICON alebo poskytovatelia licencií tretích strán.

V prípade, že používateľ zistí akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla porušovať akékoľvek právo duševného alebo priemyselného vlastníctva alebo akýkoľvek iný typ práva, informujte nás o tom zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@estheticon.cz.

OCHRANA ÚDAJOV A COOKIES

ESTHETICON ako vlastník webovej stránky a aplikácie dodržiava nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ďalšie predpisy platné v danom čase a zabezpečuje správne používanie a spracúvanie osobných údajov používateľa. Rovnako spoločnosť ESTHETICON dodržiava vyššie uvedené predpisy o ochrane údajov, ako aj zákon č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode.

Pre viac informácií navštívte naše Zásady ochrany údajov a Zásady používania súborov cookies.

ZMENY

Spoločnosť ESTHETICON si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia používateľa zmeniť toto právne upozornenie, ako aj dizajn, konfiguráciu, technické špecifikácie, obsah a služby PLATFORMY a prístup k nej.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A PREPOJENÉ STRÁNKY

Upozornenie na nedostatok kontroly. V prípade, že názov domény obsahuje odkazy alebo hypertextové odkazy na iné webové stránky, spoločnosť ESTHETICON nevykonáva žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a ich obsahom. Spoločnosť ESTHETICON, tvorca webovej lokality a aplikácie, za žiadnych okolností nepreberá zodpovednosť za obsah akéhokoľvek odkazu patriaceho na webovú lokalitu tretej strany, ani nezaručuje technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, úplnosť, správnosť, pravdivosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých v takýchto hypertextových odkazoch alebo na iných internetových lokalitách.

HYPERLINKY. Používateľ a vo všeobecnosti každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vytvoriť hypertextový odkaz alebo technické prepojenia (napr. odkazy) zo svojej webovej stránky na túto webovú stránku (ďalej len HYPERLINK), musí získať predchádzajúce písomné povolenie od spoločnosti ESTHETICON.
Zriadenie HYPERLINKU v žiadnom prípade neznamená existenciu vzťahu medzi spoločnosťou ESTHETICON a vlastníkom PLATFORMY, v ktorej je HYPERLINK zahrnutý, ani prijatie alebo schválenie jeho obsahu alebo služieb spoločnosťou ESTHETICON.
Spoločnosť ESTHETICON si v každom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek zakázať alebo deaktivovať akýkoľvek HYPERLINK na túto webovú stránku, najmä v prípadoch nezákonnosti činnosti alebo obsahu PLATFORMY, na ktorej je HYPERLINK umiestnený.

PREPOJENÉ STRÁNKY. Spoločnosť ESTHETICON sprístupňuje používateľovi prostredníctvom tejto webovej stránky hypertextové odkazy alebo technické prepojenia (napr. odkazy), ktoré umožňujú používateľovi prístup na internetové stránky alebo portály patriace a/alebo spravované tretími stranami (ďalej len "PREPOJENÉ STRÁNKY"), a to výlučne na účely vyhľadávania a prístupu k informáciám, obsahu, produktom a/alebo službám dostupným na internete.
Spoločnosť ESTHETICON sama ani prostredníctvom tretích strán neponúka ani nepredáva informácie, obsah a služby dostupné na PREPOJENÝCH STRÁNKACH, ani žiadnym spôsobom neschvaľuje, nedohliada ani nekontroluje obsah a služby a akýkoľvek materiál akejkoľvek povahy existujúci na týchto stránkach, pričom používateľ preberá výhradnú zodpovednosť za ich prehliadanie.

VŠEOBECNÉ

Používateľ sa zaväzuje, že bude správne používať webovú stránku, aplikáciu a vo všeobecnosti platformu ESTHETICON, ako aj obsah, ktorý je na nej uvedený, a produkty a služby, ktoré môže získať. To všetko v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, týmito podmienkami prístupu a prehliadania, podmienkami používania, zásadami ochrany údajov a zásadami používania súborov cookies, ako aj v súlade s dobrou vierou, dobrými mravmi a verejným poriadkom. Spoločnosť ESTHETICON bude stíhať akékoľvek porušenie týchto podmienok prístupu a prehliadania, ako aj akékoľvek nesprávne používanie svojej webovej stránky alebo aplikácie, a to uplatnením všetkých občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, na ktoré môže byť podľa zákona oprávnená. Používateľ zodpovedá spoločnosti ESTHETICON alebo tretím stranám za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú môže spôsobiť porušením platných predpisov pri prístupe, používaní alebo prehliadaní webovej stránky alebo aplikácie.

Posledná aktualizácia: 25. mája 2023