Redakčné zásady Estheticon.sk

Redakčné zásady portálu Estheticon.sk vychádzajú z princípov zodpovednosti, transparentnosti a poctivého jednania. Naším cieľom je pomáhať záujemcom o estetickú medicínu a plastickú chirurgiu, aby získali všetky potrebné informácie skôr, ako sa rozhodnú podstúpiť estetický zákrok alebo ošetrenie.

Preto by texty, komentáre, fotografie, videá, články a ďalšie zverejňované materiály mali byť zaujímavé pre všetkých návštevníkov portálu a v žiadnom prípade by nemali porušovať ich práva na ochranu osobnosti, pretože spoločnosť Estheticon, s.r.o. zásadne nikoho nediskriminuje na základe rasy, názorov, pohlavia alebo náboženského presvedčenia, naopak sa snaží presadzovať vzájomný rešpekt ako medzi odborníkmi, tak medzi používateľmi.

Všetok obsah na portáli Estheticon.sk preto musí byť v súlade s naším cieľom pomáhať používateľom, poskytovať im zodpovedný a pravdivý obsah a neustále pre nich zdokonaľovať používanie týchto webových stránok.

Pravidlá pre publikovanie obsahu

Zodpovednosť a autorstvo

Všetok obsah zverejňovaný na portáli musí obsahovať presné a nestranné informácie založené na odbornej kvalifikácii a špecializácii odborníka, ktorý daný obsah publikuje.

Všetok obsah publikovaný lekármi musí byť pôvodný, zverejňovaný autorom. Plagiátorstvo alebo kopírovanie obsahu z iných webov nie je v žiadnom prípade prípustné.

Spoločnosť Estheticon.sk spolupracuje s lekármi, ktorí obsah pred zverejnením upravujú, overujú a schvaľujú. Články publikované priamo spoločnosťou Estheticon píšu novinári alebo odborníci na webový obsah a upravuje ich naša redaktorka Natalia Valkovicova. Projekt Estheticon má dosah na viaceré krajiny a riadi sa všeobecnou publikačnou politikou, za ktorú sú zodpovední Damaris Castro.

Jasné a stručné informácie

Ako informácie publikované lekármi, tak aj informácie pridávané týmto portálom sú založené na transparentnosti. Portál predovšetkým veľmi zreteľne uvádza údaje o mieste pôsobenia a kontaktné údaje lekárov prezentovaných na tomto portáli a uplatňuje zásadu, že všetky publikované texty musia byť čitateľné a zrozumiteľné.

Čestnosť

Vďaka naším publikačným zásadám je zaručené, že zverejnený lekársky obsah bol overený odborníkmi spolupracujúcimi s portálom, ktorí prispeli svojimi skúsenosťami a vedomosťami.

Takisto starostlivo overujeme údaje každého lekára, ktorý sa na našich portáloch registruje, a kontrolujeme, či dokonale spĺňa štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti v príslušnej krajine. Odmietame registráciu tým, ktorým bolo pozastavené alebo zrušené oprávnenie k výkonu lekárskej praxe.

Odpovede lekárov používateľom v sekcii Opýtajte sa lekára pred ich zverejnením vždy kontrolujeme.

U recenzií, skúseností a diskusných fór dbáme na poctivé jednanie ako lekárov, tak aj používateľov. Náš tím vysokokvalifikovaných odborníkov preto kontroluje každý jednotlivý komentár a odhaľuje tie, ktoré by mohli byť falošné alebo by mohli viesť ku konfliktu s lekármi.

Ak zistíme, že komentár obsahuje neslušné vyjadrovanie alebo prezentuje zlý výsledok, vyzveme dotyčného používateľa, aby predložil informácie a dokumenty dokazujúce, že zákrok skutočne vykonal lekár uvedený v komentári.

Pokiaľ ide o fotografie, musia byť ich pôvodné (nie od značiek alebo tretích strán), originálne, zreteľné, neupravované a nesmú žiadnym spôsobom zavádzať používateľov portálu. Fotografie a videá sa môžu zverejňovať len so súhlasom príslušného používateľa alebo inej osoby, ktorá je na nich zobrazená. Za získanie súhlasu zodpovedá klinika/lekár. Spoločnosť Estheticon nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za prípadné porušenie predpisov, ku ktorému môže dôjsť zo strany kliniky/lekára.

Ochrana súkromia

S údajmi poskytnutými lekármi a používateľmi sa bude nakladať v súlade s právnymi predpismi o ochrane súkromia krajiny, kde portál pôsobí.

Záruka

Všetok zverejňovaný obsah musí byť podložený objektívnymi dôkazmi. Na tento účel je možné pridať citácie, bibliografické odkazy a odkazy na zdroje pravdivých informácií.

Články pred zverejnením kontrolujeme a overujeme ich obsah. Obsah článkov musí byť pôvodný a musí sa týkať témy, ktorá je pre používateľa zaujímavá. Články musia byť napísané zrozumiteľným jazykom pre všetkých používateľov. Preto dbáme na to, aby všetky publikované články dodržiavali túto štruktúru:


 1. minimálne 4 500 znakov
 2. dve vlastné fotografie
 3. atraktívny názov
 4. perex (úvodný odstavec) v rozsahu 3-4 riadky
 5. hlavný text k téme

Náš tím, ktorý sa stará o obsah portálu, tiež vedie rozhovory s lekármi, v ktorých sa odborníci môžu podrobne vyjadriť k zaujímavým témam, ktoré sami navrhli. Rozhovor musí spĺňať tieto podmienky:

 • téma bola potvrdená na základe návrhu lekára
 • lekár odpovie na 15 otázok na danú tému
 • 1 úvodná profilová fotografia lekára a dve fotografie pre text rozhovoru (stav pred zákrokom a po ňom)

Ak rozhovor vedie klinika, meno lekára, ktorý odpovedal na otázky, je vždy uvedené v úvode rozhovoru. Pred zverejnením sa kontroluje, či rozhovor spĺňa všetky tieto kritériá.

Popisy kliník by mali byť úplne originálne a mali by byť v rozsahu aspoň 2 000 znakov. Kontaktné údaje nie sú povolené a mala by sa dodržiavať určitá štruktúra odsekov (bez odrážok), ktoré by mali obsahovať nasledujúce časti:


 1. Kvalifikácia odborníka alebo kliniky.
 2. Špecializácia: popíšte špecializáciu, zdôraznite najinovatívnejšie ošetrenia, uveďte vybavenie a značky použitých produktov, nepridávajte zoznamy ošetrení, pretože k tomu slúži iná časť.
 3. Tím: v prípade kliniky uveďte lekárov, ktorí na danom pracovisku pracujú.
 4. Miesto: presná adresa by sa tu nemala uvádzať, používatelia môžu tieto informácie nájsť v inej časti.

Zamietnutie

Estheticon.sk môže odmietnuť zverejniť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje vyššie uvedené zásady a ktorý budeme považovať za škodlivý pre našich používateľov.

Tak isto odmietame zverejňovanie akéhokoľvek pornografického obsahu, nepodložených tvrdení propagujúcich nezdravé postupy, informácií o pochybných medicínskych produktoch, o napodobeninách produktov, o produktoch nesúvisiacich s medicínou, o nezákonných aktivitách, zverejňovanie sfalšovaných dokumentov a informácií o službách, ktoré vyhodnotíme ako podvodné.

Ak sa domnievate, že niektorá časť nášho obsahu porušuje tieto zásady, kontaktujte nás prosím prostredníctvom nasledujúceho e-mailu: info@estheticon.sk.

Reklama

Estheticon nie je vlastnený ani sponzorovaný lekármi, farmaceutickými spoločnosťami, vládnymi subjektami, nemocnicami alebo súkromnými zdravotníckymi centrami, ani nie je financovaný predajom reklamy. Na Estheticone nenájdete žiadny typ reklamy. V prípade akéhokoľvek vzťahu s inzerovaným centrom, ktorý financuje alebo sponzoruje časť obsahu, bude výslovne uvedené, že obsah je financovaný, pričom bude jasne odlíšený od ostatného obsahu. V žiadnom prípade nemôžu používatelia vytvárať reklamný obsah, či už vo forme banneru, alebo odkazov. Akýkoľvek takýto pokus bude zakázaný administrátorom.

Ak sa domnievate, že niektorý z našich obsahov nie je v súlade s vyššie uvedenými zásadami, kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúceho e-mailu: info@estheticon.sk.

Dátum aktualizácie: 07/03/2023